کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۲، شماره ۲۲، صفحات ۱۸۱-۲۰۸

عنوان فارسی «دیگران» خوانشی نقّادانه از رویکرد بیژن نجدی به انسان
چکیده فارسی مقاله بیژن نجدی (1376-1320)، داستان نویس و شاعر معاصر ایران است که با مجموعه داستانهای «یوزپلنگانی که با من دویده اند»، «دوباره از همان خیابان ها» و «داستان های ناتمام» جای خود را در میان داستان کوتاه نویسان ایران به خوبی باز کرده است. این جستار بر پایه نظریه های نقد ادبی نوین درباره «دیگران» (Others) در داستان های بیژن نجدی نگاشته شده و آشکار است که در این زمینه از گفته ها و باورهای میخاییل باختین، زبان شناس نام آور روس، بهره فراوان برده شده است. توجه به «دیگران» می تواند بازنگری افکار عمومی را در پی داشته باشد و نگاه سایر داستان نویسان را به «دیگران» نیز حساس تر و نغزتر سازد. این گزارش به روش توصیفی بر پایه فیش برداری و فن واکاوی کتابخانه ای شکل یافته و تمامی داستان های بیژن نجدی مورد جست و جو قرار گرفته است و به این نتیجه می رسد که در تمامی داستانهای نجدی، تنهایی انسان ها به چشم می خورد این تنهایی بیشتر در کالبد طردشدگی و وازدگی اجتماعی است. شخصیّت های داستان نجدی از میان درهم شکستگان اجتماعی انتخاب شده اند و انزواطلبی و یاس و ناامیدی و در نهایت مرگ بهره سرخوردگان اجتماعی داستان های نجدی است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بیژن نجدی، میخاییل باختین، داستان نویسی معاصر ایران، دیگران،

عنوان انگلیسی "The Others" A Critical Reading of Man in Bijan Najdi's Stories
چکیده انگلیسی مقاله Bijan Najdi (1942-1998), a contemporary Iranian short story writer, made himself known with the following collections of short stories: "The Panthers Running with Me", "Again of Those Streets" and "The Unfinished Stories". This paper is based on the modern literary theories about "The Others" and it obviously borrows Michael Bakhtin's notions as well. Paying attention to "the others" can expand the public mentality and improves the sensitivity of the artists to this fraction of the society. The major questions dealt with in this paper include the recognition of "the others", the differentiation between the characters and "the others", the process through which the narrators define "the others" and the minorities to which Najdi has paid more attention. This research is done based on the close reading of all the stories written by Najdil.      
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بیژن نجدی, میخاییل باختین, داستان نویسی معاصر ایران, دیگران

نویسندگان مقاله فرشته رستمی |
مربی دانشگاه علمی کاربردی اراک


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2534_0986dbf7c200857bc4668d2a731e0cd3.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات