کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۲، شماره ۲۲، صفحات ۱۶۱-۱۷۹

عنوان فارسی بررسی دو دیدگاه زبان شناسانه و نشانه شناسانه به ادبیّات
چکیده فارسی مقاله بررسی و مطالعه ادبیّات از دیدگاههای مختلف مثل زبان شناسی و نشانه شناسی انجام می شود و نتایج متفاوتی در بردارد. کسانی که از دریچه زبان شناسی به مطالعه ادبیّات می پردازند، معتقدند که ادبیّات نوعی زبان هنجار گریخته است و بنابراین در دل زبان قرار دارد و خود نظام مستقلی نیست. امّا آنها که از دریچه نشانه شناسی به مطالعه ادبیّات می پردازند، معتقدندکه نظام نشانه ای ادبیات مستقل از زبان است، اگر چه از نظام زبان تأثیر می گیرد و بر آن اثر می گذارد. نگارنده در دو بخش اوّل مقاله نظرات کوروش صفوی و علی محمّد حق شناس، نمایندگان دو باور فوق، را به اجمال مطرح کرده است و در بخش سوم با ارائه و بررسی ساختار نشانه های سازنده زبان و ادبیّات و تأکید بر نقطه تمایز بین این دو نوع نشانه، یعنی ثبات رابطه دلالت در نشانه های زبانی و بی ثباتی آن در نشانه های ادبی، شواهد و دلایلی ارایه می کند که نظریه نشانه شناسانه حق شناس مبنی بر استقلال ادبیات از زبان را تایید می کند و اشکالات مطرح شده در نگاه زبان شناسانه صفوی را پاسخ می دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نشانه شناسی، زبان شناسی و ادبیّات، دلالت،

عنوان انگلیسی Literature from linguistic and featuristic point of view
چکیده انگلیسی مقاله Literature is studied from different perspectives such as Semiotics and Linguistics. Those who study Literature from Semiotics point of view believe that it is an independent system, although it gets some effects from language and has some influences on language. On the other hand, those who study literature from linguistic perspective, believe that literary texts are some abnormal kinds of language, so literature is not an independent system. Different opinions of Haghshenas and Safavi, who are believers of foregoing ideas, are reviewed in parts two and three of the article. At the end, the author shows that there is one main difference between literary and linguistic sings; something which makes us believe that literature is not a subtype of language.         
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نشانه شناسی, زبان شناسی و ادبیّات, دلالت

نویسندگان مقاله سیده زهرا اصغری |
دانشجوی دوره دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2533_75350e2bc35ff7960f866ad6a805f466.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات