کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۲، شماره ۲۲، صفحات ۱۳۱-۱۶۰

عنوان فارسی اهمّیّت پرسش در متون عرفانی
چکیده فارسی مقاله این بررسی بر پایه «بیان اهمّیّت پرسش و جایگاه آن در متون عرفانی» صورت می گیرد. یکی از طرحهای موفّقی که می تواند ما را در شناخت زبان عرفان و فهم متون عرفانی یاری رساند، بررسی و تحلیل این آثار از منظر علم معانی و ابزارهای کارآمد آن نظیر مقاصد ثانوی جملات است. در این میان کارایی و تأثیر درخور توجهی که پرسش در ساختار کلام دارد، اهمّیّت این بحث را مضاعف می کند. آنچه در متون ادبی و عرفانی کاربرد بیشتری دارد، رویکرد بلاغی و غیر ایجابی پرسش است. عارف برای استفاده از نهایت قابلیّت زبان در زمینه القای اندیشه های متعالی خود از پرسش و اغراض ثانوی آن هوشمندانه بهره می برد. نوع و میزان این کاربرد برای ابعاد گوناگون پرسش در علم معانی موضوع این پژوهش است که بر اساس سه اثر عرفانی متعلق به سده پنجم تا هفتم، تبیین یافته است. در بررسی های انجام یافته به نظر می رسد نمودار کاربرد اسلوب استفهام در متون نثر عرفانی از قرن پنج تا هفت سیر نزولی یافته است. همچنین کاربرد ادات پرسش در سده ششم و بویژه هفتم تنوع و تعدد بیشتری دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرسش، اغراض ثانوی، محبت نامه، عبهرالعاشقین، مرصادالعباد،

عنوان انگلیسی The importance of questioning and it’s place in mystical texts
چکیده انگلیسی مقاله The research has been made based on two axis: The general importance of questions and the place of questions in mystical texts. One of the successful plans which can help us in understanding mystic language and mystical texts is studying and analyzing these works from the rhetorical point of view science and its useful as secondary meanings of the sentences and especially interrogative sentences. The importance of the matter would be enhanced through the many applications and effects of questions on the structure of language. The eloquence aspect of questions and their non-exigency aspect have more application in literary texts. The mystic applies questions and their figurative meanings for gaining utmost language application. The kind and the range of this application which is based on three mystical works dating back to 5th until 7th centuries century, are discussed through the present article.        
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پرسش, اغراض ثانوی, محبت نامه, عبهرالعاشقین, مرصادالعباد

نویسندگان مقاله حسین آقاحسینی |
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان

محمود براتی |
استادیار دانشگاه اصفهان

فاطمه جمالی |
دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2532_79b75f624985a883b431e363fd32c1d2.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات