کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۲، شماره ۲۲، صفحات ۳۱-۵۷

عنوان فارسی بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای
چکیده فارسی مقاله وفور واژگان ترسایی و تأثیرپذیری خاقانی از فرهنگ مادری، این سؤال ها را پیش می آورد که با توجه به کُرد بودن مادر نظامی آیا او نیز از زبان و فرهنگ مادری خود متأثّر بوده یا خیر؟ هدف پژوهش حاضر بررسی این مسأله در دو اثر خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی است. برای این منظور واژه ها، ترکیبات، کنایات، امثال و حکم و مسایلی از این دست که مربوط به حوزه زبانی فرهنگ مادری نظامی است، استخراج گردیده و با تحلیل آنها به این نتیجه دست یافته که فرهنگ مادری نظامی بر مفاهیم دو منظومه او تأثیرگذار بوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرهنگ مادری، نظامی گنجه ای، خسرو و شیری، هفت پیکر، زبان کردی،

عنوان انگلیسی Surving the linguistic manifestations of Nezami’s mother culture in Haft Paykare & Khosro-Shirin
چکیده انگلیسی مقاله The fact that Khagani has been affected by his mother culture and has used a plenty of Christian words arouses the question whether Nezami has also been under the influence of his mother s culture or not. The aim of this descriptive study is to survey the issue in two of Nezami’s works, namley "Haft Paykar" and "Khosro-Shirin". To do so, the words, combined words, ironies, allegories, sayings, and other literary devices of the mentioned works have been extracted. The data have been surveyed using a content analysis and library approach. The result of the research which is a positive answer to the question of the study shows that by this study one can comprehend these two works better.      
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فرهنگ مادری, نظامی گنجه ای, خسرو و شیری, هفت پیکر, زبان کردی

نویسندگان مقاله ژیلا صالحی |
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

سیداحمد پارسا |
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2528_5f8597a9a49c7214eeca6e0c994d67f6.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات