کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۲، شماره ۲۲، صفحات ۹-۳۰

عنوان فارسی نقد و بررسی انتقاد سازنده از دیدگاه سعدی و مقایسه آن با دیدگاه های صاحب نظران غربی
چکیده فارسی مقاله انتقاد سازنده، انتقادی است که با مبانی و اصول درست به منظور پیشرفت و بهبود کارها انجام می گیرد. از این دیدگاه ممکن است هر کسی به میزان موفّقیّت و تأثیرگذاری اش در کارها مورد انتقاد قرار گیرد. همواره کسانی نیز انتقاد کردن را بخشی از وظایف خویش می دانند. با توجّه به این دو وجه و دو رابطه بین منتقدان و انتقاد شوندگان، هر چه مسئولیّت و موقعیّت انسان خطیرتر باشد بیشتر در معرض انتقاد قرار می گیرد. و این هم نتیجه طبیعی موفّقیّت او در کارها و موقعیت اوست. امّا نکته مهم این است که انسان های موفق همواره به جای جلوگیری از انتقاد دیگران و فرار از زیر بار آن، از انتقاد به عنوان فرصتی ارزشمند و هدیه ای گرانبها در جهت اصلاح کار خویش بهره می برند. در آثار بزرگان ادب فارسی، انتقاد به گونه های متفاوتی دیده می شود، امّا در این میان سعدی نقش برجسته ای دارد. او با نکته سنجی های خویش موضوع انتقاد و شرایط آن را به زیبایی بیان می کند و منتقدین دلسوز را دوستان واقعی و به منزله آینه تمام نما می داند و از آن با عنوان های نصیحت و داروی تلخ برای رفع بیماری نام می برد و تفاوت آن را با چاپلوسی بیان می کند. بسیاری از آنچه امروز از دیدگاه صاحب نظران غربی در مبحث انتقاد برای موفّقیّت در امور بیان شده است با ظرافت خاصّی در سخن سعدی آمده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتقاد، مدیریت، سعدی، گلستان و بوستان،

عنوان انگلیسی Investigation of constructive criticism from the perspective of Saadi and Western scholars
چکیده انگلیسی مقاله Any person maybe rated in his position and influence by criticized. People are always willing to criticize others. Thus, an individual’s responsibility is to be criticized. This is the price that he should pay because of his position. Successful people are those who are criticize as valuable opportunity and take advantage of it to improve themselves. Although in many great works of Persian literature one can find about this mother role of Saadi is very important. Saadi beautifully considers the mother. Saadi words give advice as a bitter pill rather than flattering with sweet words. He believes that every criticism should start from oneself. In his, Saadi says that hiose who are criticize should be considered as real friends. Saadi warns that people should not try to flatter others. Generally He sticks so much critical importance to constructive Criticism.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله انتقاد, مدیریت, سعدی, گلستان و بوستان

نویسندگان مقاله علی نصر اصفهانی |
مربی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

حسین آقاحسینی |
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2527_19522df68612a38d22f80c9121c195cf.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات