مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رویکردی سیستمی-نقشی به نوع متن و انسجام: بررسی موردی دانش الگوهای انسجام واژگانی دانشجویان و نقش آن در ترجمه متون خبری سیاسی
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر رابطه بین بسندگی دانش زبانی دانشجویان و توانایی آنان در ترجمه الگوهای انسجام واژگانی را در ترجمه متون خبری سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهد. آزمودنی‌ها دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی (واحد بروجرد) بودند که بر اساس آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) انتخاب و براساس نمره‌های آزمون به سه گروه مقدماتی، متوسط و پیشرفته تقسیم شدند. متون خبری سیاسی مشتمل بر الگوهای انسجام واژگانی مختلف به آزمودنی‌ها داده شد تا به زبان فارسی ترجمه کنند. نتایج به دست آمده از بررسی دادها نشان داد که رابطه معنی داری بین سطح بسندگی زبان آموزان و موفقیت آنان در ترجمه الگوهای انسجام واژگانی به کار رفته در متون خبری سیاسی وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Text Type and Coherence from a Systemic Functional Perspective: A Case Study of Translation Students’ Knowledge of LCPs in Political News
چکیده انگلیسی مقاله This study attempts to investigate the role of lexical cohesion in the translation of political news from English into Persian. It also investigates the relationship between translation students’ language proficiency and their ability to render Lexical Cohesion Patterns (LCPs) in political news translation. The subjects were students of translation at Azad and Payam-e Noor Universities (Boroujerd Branch). They were selected based on the Oxford Placement Test (OPT) and were placed in three different groups of elementary, intermediate, and advanced level. The subjects were given political news items containing different LCPs to translate. The findings showed that there was a direct relationship between the students’ language proficiency and their performance on LCPs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/325
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات