مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزشیابی کیفیت ترجمه: رویکردی ارزیابی‌مدار
چکیده فارسی مقاله ارزشیابی کیفی ترجمه یا ارزیابی ترجمه همواره دغدغه‌ای عمده در مطالعات ترجمه به شمار می‌رود. علی‌رغم تلاش‌های اخیر توسط دانشمندان ترجمه برای دستیابی به مدلی عینی تر، کماکان کمبود مدل‌های انتشار یافته احساس می‌شود و همچنین توافقی کلی بر سر چگونگی ارزیابی ترجمه وجود ندارد. مطالعه حاضر در راستای دستیابی به مدلی عینی تر قصد دارد حوزه کاربری نظریه ارزیابی (مارتین و وایت، 2005) را گسترش دهد و آن را به عنوان مدلی جدید در ارزیابی ترجمه در زبان فارسی معرفی و کارآمدی و عملی بودن آن را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با به‌کارگیری نظریه ارزیابی و با تمرکز بر زیر سیستم «نگرش» در تلاش است تا چگونگی بازآفرینی «نگرش» در مترجمین حرفه‌ای و کارآموز را در ترجمه سخنرانی سال 2013 دکتر روحانی تحلیل و بررسی کند. یافته‌ها نشان داد که هیچ تفاوت نظام‌مندی در زیر سیستم انتخابی از نظریه ارزیابی در ترجمه مترجم حرفه‌ای از سخنرانی روحانی وجود ندارد. ترجمه‌های متعدد ارائه شده توسط مترجمان کارآموز حاکی از آن است که عناصر نگرشی تا اندازه زیادی در ترجمه حفظ می‌شوند. تنها در ترجمه چهار مترجم کارآموز تفاوت معنادار آماری مشاهده شد. این مطالعه با ارائه مدلی آزمایشی تطبیقی که در قیاس با مدل هاوس (1997) ترسیم شده، پایان می‌یابد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation Quality Assessment: An Evaluation-Centered Approach
چکیده انگلیسی مقاله Translation Quality Assessment (TQA) or Translation Evaluation (TE) is a major and continuing concern within translation studies field. Despite recent attempts by various translation scholars to provide a more objective TQA model, there is still a lack of sufficient published models and general consensus on how to evaluate translation. Seeking a more objective model in TQA, this study aims to broaden the scope of application of Appraisal Theory (AT) and introduce it as a model for translation evaluation in Persian and to test out its efficiency and practicality as a model for translation evaluation. It indeed aims at evaluating translation from a new perspective, namely AT with particular focus on Attitude sub-system to understand how professional and trainee translators reconstruct the attitudinal markers available in Rouhani’s 2013 UNGA speech in their translations. The findings revealed that there were no systematic differences in the way Attitude is manifested in the professional translation of the speech. Multiple translations provided by trainee translators revealed the persistence of attitudinal values to a great extent in translation. Only four students showed a statistically significant difference. This study concludes with a tentative comparative model for TQA drawn by analogy to House’s (1997) model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/320
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات