مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اخلاق در ترجمه: مجموعه قواعد اخلاقی در ایران
چکیده فارسی مقاله اخلاق مفهومی است که ریشه در فلسفه دارد و در حال حاضر در گستره وسیعی از رشته‌ها و میان رشته‌ها مطرح بوده و بکار برده می‌شود. ترجمه هم به عنوان یک عمل ارتباطی و محلی برای تحقق مفاهیمی نظیر وفاداری، آن‌گونه که نظریه‌های چرخش فرهنگی تعریف کرده اند، از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش به منظور بررسی مفهوم اخلاق در ترجمه در بافت ایرانی طراحی شد و در آن از مدل پنج قسمتی چسترمن (2001) بهره برده شد. داده‌ها در این پژوهش از مجموع 30 قرارداد ترجمه‌ای مؤسسات انتشاراتی با مترجمان، و البته بدون در نظر گرفتن ژانر و نوع متون، هدف و جلسات توجیهی و حتی نام و شهرت مترجمان، جمع آوری شد. این قراردادها به منظور استخراج کدهای اخلاقی تعریف شده، دسته‌بندی آنها و در نهایت ارزش‌ها و هنجار‌های حاکم بر آنها، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. مجموع داده‌ها به منظور استخراج کدهای رفتار حرفه‌ای مورد تدقیق قرار گرفتند. در ادامه تعاریف موجود از اخلاق، بر اساس آنچه از یافته‌ها به دست آمده بود، مورد پرسش و تردید قرار گرفت تا روشن شود که تا چه حد این تعاریف در بافت ایرانی عملی هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ethics in Translation: Code of Ethics in an Iranian Context
چکیده انگلیسی مقاله Having its roots in philosophy, ethics is at present a term with applications across a broad range of disciplines and inter-disciplines. Translation as a communicative act and a site for the realization of concepts such as fidelity, particularly as redefined by the so-called cultural turn theories, falls partly into the scope of ethics. The present paper reports a study designed to investigate ethics of translation in the Iranian context, using Chesterman's (2001) five types of translation Ethics (ethics of representation, ethics of service, ethics of communication, norm-based ethics and ethics of commitment). The data in this research are collected from 30 Iranian publishers' contracts with translators, regardless of the genre and text types, the skopos and briefs, and the name and fame of the translators. The contracts are examined for the code(s) of ethics mentioned in them, their model and typology, and the values and norms governing each. The data are studied closely in order to extract codes of professional conduct within an Iranian context. Furthermore, based on the results the very definitions of ethics are challenged to find out to what extent they are true in practice when an Iranian context is concerned.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/322
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات