مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تطبیقی ترجمۀ مجدد آثار ادبی در ایران: مطالعه موردی ترجمه‌های مجدد رمان خوشه‌های خشم
چکیده فارسی مقاله ترجمۀ مجدد به مثابه نمود تاریخی نسبیت ترجمه عمدتاً در پیوند با سایر مسائل مرتبط با ترجمه مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرضیۀ ترجمۀ مجدد در تبیین این پدیده بر مبنای نظرات آنتوان برمن و پل بنسیمون ناظر بر «انحراف» ترجمه‌های اول از متن اصلی و گرایش آنها به زبان مقصد است. گذشت زمان و وقوف بیشتر خوانندگان زبان مقصد به فرهنگ و متن ادبی زبان مبدأ، هر ترجمه تازه از همان متن را بیشتر به زبان مبدأ سوق می‌دهد. مقالۀ حاضر صحت فرضیۀ مذکور را در مواجهه با داده‌های تجربی مطالعه موردی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاین بک می‌آزماید. پیکرۀ پژوهش از سه ترجمۀ این اثر تشکیل شده است که با انجام تحلیل تطبیقی متن اصلی و هر یک از ترجمه‌ها بر اساس مدل نیومارک بسامد و درصد استراتژی‌ها در هر یک از ترجمه‌ها معین می‌گردد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود که فرضیۀ مذکور در مورد ترجمه مجدد این رمان به زبان فارسی صدق نمی‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparative Analysis of Retranslations of Literary Works in Iran: Retranslations of John Steinbeck’s The Grapes of Wrath
چکیده انگلیسی مقاله The theory of retranslation as developed by Antoin Berman and Paul Bensimon is based on the idea of ‘deviation’ of the first translations from the source language and their proximity to the target language. It is based on the belief that as time passes and as readers become more familiar with source culture and concepts, new translations move inevitably towards more source-oriented texts. The present article attempts to find out about the validity of ‘retranslation theory’ through a case study of Persian retranslations of John Steinbeck’s novel The Grapes of Wrath. Taking advantage of Newmark’s procedural model as applied to three major retranslations of the novel, the frequency and percentage of the procedures are determined in each case and it is finally concluded that the claims in ‘retranslation theory’ do not hold true for the retranslations of The Grapes of Wrath into Persian.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/317
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات