مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بازتاب ایدئولوژی در ترجمۀ اخبار داعش: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
چکیده فارسی مقاله بدیهی است که رسانه‌ها نقش بسیار مهمی را در انتشار اخبار و گسترش ایدئولوژی مربوط در سراسر جهان ایفا می‌کنند. در واقع همان‌گونه که خبرگزاری‌های مختلف تحت تأثیر جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک قدرت حاکم به انتشار خبر می‌پردازند، انتشار ترجمه آن اخبار به وسیله خبرگزاری‌ها در سایر نقاط جهان نیز متأثر از ایدئولوژی حاکم در جامعه و نظام حکومتی مقصد است. نظریه‌پردازان ترجمه را فرایندی هدفمند و آگاهانه می‌دانند. در واقع مترجم در فرایند ترجمه آگاهانه یا ناآگاهانه ایدئولوژی خاصی را به مخاطب منتقل می‌کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ایدئولوژی در ترجمه اخبار مرتبط با داعش بوده‌ است. از این رو اخبار انگلیسی مربوط به داعش از خبرگزاری بی‌بی‌سی جمع‌آوری شده و با ترجمه آن که برگرفته از خبرگزاری‌های فارسی زبان ازجمله بی‌بی‌سی فارسی و خبرگزاری‌های داخلی وابسته به دولت می‌باشد، مقایسه شده ‌است. سپس ایدئولوژی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و با استفاده از مدل فرحزاد و راهبردهای دخل و تصرف ایدئولوژیک زوبرگا مورد بررسی قرار گرفته‌ است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به مدل فرحزاد «گزینش واژگانی» و «زمان» در سطح خرد و با توجه به راهبردهای زوبرگا «حذف» و «افزایش» بیشترین تأثیر را در انتقال ایدئولوژی حاکم در جامعه مقصد داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Reflection of Ideological Orientations in Translation of ISIS News: A Critical Discourse Analysis Approach
چکیده انگلیسی مقاله The media plays a significant role in delivering news and transmitting the corresponding ideology to the world. Generally speaking, news agencies are influenced by the dominant ideology of the ruling groups in broadcasting. Likewise, translation of the political news is influenced by the ideology of the dominant power in the target society. Translation is believed to be a purpose-oriented and conscious process. In fact, a translator is consciously or unconsciously influenced by his ideology or the ideology of the ruling class that results in the manipulation of the ST. This study aimed at investigating the impact of dominant ideology on translation of ISIS news through critical discourse analysis (CDA). To this end, Farahzad's model of CDA as well as Zauberga's theory of ideological manipulation were used. The data were gathered from ISIS-related BBC news and was compared with its Persian translations presented by “BBC Persian” and some of Iran’s government news agencies. The results revealed ideological manipulation in Persian translations. Moreover, according to Farahzad's CDA model, “lexical choices” and “tense” were of the highest frequencies and considering Zauberga's theory of ideological manipulation, “deletion” and “addition” were the most frequently used strategies in transmitting the dominant ideological orientations in the target society.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/324
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات