مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی راهبردهای بینازبانی گاتلیب در ترجمه زیرنویس فیلم‌های فارسی به انگلیسی
چکیده فارسی مقاله ترجمه صوتی-تصویری و زیرنویس‌گذاری از جمله موضوعاتی هستند که در دهه‌های اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مطالعه مبتنی بر تحلیل ترجمه نمونه‌هایی از هفت ژانر مختلف فیلم ایرانی بر اساس روش گاتلیب در زیرنویس‌گذاری با استفاده از استراتژی‌های بینازبانی است. هدف این مطالعه شناسایی پرکاربردترین و کم‌کاربردترین استراتژی‌های مورد استفاده در ترجمه فیلم‌های فارسی به انگلیسی از طریق زیرنویس‌گذاری بود و نیز بررسی اینکه آیا ژانر فیلم، تأثیر معنی‌داری بر استراتژی‌های استفاده شده در زیرنویس‌گذاری دارد یا خیر. بدین منظور، 1010 فریم (7526 کلمه) از هفت فیلم که نماینده ژانرهای مختلف بودند به همراه زیرنویس انگلیسی آنها انتخاب شدند و استراتژی‌های به کار رفته در آنها مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، پرکاربردترین استراتژی در همه ژانرها به جز فیلم جنگی «انتقال» شناخته شد و استراتژی «آوانویسی» کم‌کاربردترین در ترجمه ژانرها بود. نتایج مجذور کای حاکی از آن بود که ژانر فیلم تأثیر معنی‌داری بر انتخاب استراتژی‌های گاتلیب در ترجمه فیلم‌های فارسی به انگلیسی از طریق زیرنویس‌گذاری دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Gottlieb’s Strategies in the Translation of Persian Movie Subtitles into English
چکیده انگلیسی مقاله Audiovisual translation and subtitling as one of its subcategories have gained attention in Iran in the last few decades. This study is based on the analysis of samples from seven Persian movie genres with the focus on Gottlieb’s interlingual subtitling strategies. The aim of this study was to identify the most and the least frequent strategies used for the translation of Persian movies into English and to see if the type of genre has a significant effect on translation strategies used in subtitling. To this end, 1010 frames (7526 words) from seven movies representing different genres were selected along with their corresponding English subtitles. The selected frames were analyzed based on Gottlieb’s interlingual subtitling strategies and the results − analyzed by SPSS − showed that “transfer” was the most widely used strategy in all genres, except in war genre in which “decimation” was the most frequent one. The least frequently used strategy in the translation of Persian movies by subtitling was “transcription”. The results of Chi-Square indicated that movie genre has a significant role in Gottlieb’s interlingual subtitling strategies used for the translation of Persian movies into English.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/319
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات