مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی شگردهای ترجمه در ترجمه‌ای کهن از قرآن در نسخۀ خطی جامع القصص
چکیده فارسی مقاله درک و دریافت کلام وحی در قرآن کریم از امور واجب بر هر مسلمان و غیرمسلمان است که مخاطب این کلام قرار می‌گیرد. فهم از راه تفسیر و ترجمه از همان روزهای نخست نزول قرآن به دست پیامبر (ص) و صحابه و امامان معصوم (ع) صورت گرفته است. تحقیق در روش‌های تفسیر و ترجمه قرآن از موضوعات مهم قرآن‌پژوهی است، به ویژه برای ایرانیان مسلمان که علاوه بر تفسیر آیات به ترجمه قرآن به زبان فارسی هم مبادرت ورزیده‌اند و در این عرصه از پیشگامان ملل غیرعرب به شمار می‌روند. کتاب جامع القصص از آثار خطی قرن یازدهم هجری است که به قصص انبیاء (ع) در قرآن کریم اختصاص دارد. مؤلف به اقتضای موضوع و شرح زندگی پیامبران مراجعات مکرری به متن قرآن داشته و در این رهگذر از ترجمه‌ای کهن و نزدیک به زبان ترجمه‌های قرآن در قرون چهارم و پنجم سود جسته است. استخراج آیات و ترجمه فارسی آنها موضوع مقاله حاضر است، که به شیوه تحلیل محتوا درصدد شناسایی روش‌های مترجم آیات در قرون اولیه اسلامی است. به نظر می‌رسد روش مترجم اغلب پیروی از متن آیات در ساخت و محتوا است که در متن مقاله نقد و تحلیل شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Techniques of Translation in an Old Translation of the Qur’an in the Manuscript of Jame’ al-Qisas
چکیده انگلیسی مقاله Understanding the revelation language in the Holy Qur’an is necessary for every Muslim or non-Muslim who is the addressee of this language. Understanding through exegesis and translation, from the very early days of the revelation of the Qur’an, would be done by the holy Prophet (PBUH) and his companions and the innocent Imams (PBUT). Probing into the methods of exegesis and translation of the Qur’an is a significant issue in the research into the Qur’an, especially for Iranian Muslims who, besides exegeting the verses of the Qur’an, have embarked on translating the Qur’an into Persian. The book of Jame’ al-Qisas is an eleventh-hegira-century manuscript that narrates the prophets’ stories. To narrate the stories of the prophets’ lives, the author has made frequent references to the Qur’an and has benefited from an old translation of the Qur’an which is very close to the language of the translations of the Qur’an in the third and fourth centuries. In this paper, the Quranic verses and their Persian translations are extracted and analyzed to identify the translation techniques used by the translator in earlier centuries. The results of the study showed that the translator has followed the structure and content of the source text closely.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/323
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات