مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی مقایسه‌ای مفاهیم دستکاری شده در ترجمۀ ادبیات انگلیسی-آمریکایی به زبان فارسی در دو دولت اصلاح‌طلب و اصولگرا
چکیده فارسی مقاله مقالۀ حاضر به بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم دستکاری شده در ادبیات ترجمه شده به زبان فارسی در دو دولت اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌پردازد. این مقاله می‌کوشد نقش سیاست خارجی و داخلی این دو دولت را در دستکاری آثار ادبی انگلیسی-آمریکایی تحلیل کند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مسائل اخلاقی همچون توصیف روابط جنسی از متداول‌ترین مفاهیم دستکاری شده در هر دو دولت بوده است، اما دولت اصولگرا در تحمیل دستکاری این مفاهیم رویکردی افراطی‌تر داشته و مفاهیم دیگری را نیز به فهرست تابوهای خود افزوده است؛ بسیاری از مفاهیمی که در دولت اصلاح‌طلب تابو محسوب نمی-شده‌اند در زمان به قدرت رسیدن اصولگرایان به مفاهیم ممنوعه تبدیل شده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Comparative Study of Manipulated Concepts in Literary Translations Published under the Reformist and the Fundamentalist Administrations in Iran
چکیده انگلیسی مقاله The present study attempts to examine and classify the manipulated concepts in the literary translations published under the Reformist and the Fundamentalist administrations in Iran after the Islamic Revolution. It tries to analyze the role of the administrations’ domestic and foreign policies in imposing manipulations on the translations of Anglo-American literary works. The results show that ‘moral’ issues such as the description of sexual activity were among the most frequently manipulated concepts in both administrations, but the Fundamentalist administration adopted a more extremist approach in imposing manipulations on such concepts and, at the same time, added more concepts to its no-no list; many concepts which were not considered as taboo during the Reformists’ rule turned out to be forbidden under the Fundamentalists.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/318
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات