مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مرگ فروشنده: از صفحه به صحنه
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه انواع تغییرات صورت گرفته در کنش‌ها و گفتگوهای شخصیت‌های نمایشنامه Death of a Salesman است که طی ترجمه صفحه (مرگ پیله‌ور و مرگ فروشنده) و سرانجام به اجرا درآمدن روی صحنه (مرگ فروشنده) ایجاد شده است. با استفاده از مدل لادوسر (1995) که برای تحلیل متون نمایشی ترجمه شده طراحی شده است، انواع تغییرات و در نتیجه اقتباس صورت گرفته در نمایش (دیداری شنیداری) اجرا شده روی صحنه و همچنین ترجمه‌های منتشر شده دخیل در خلق آن، تحلیل و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان داد در ترجمه صفحه عموماً ناهمگونی نظام ساختاری، معنایی و فرهنگی دو زبان مبدأ و مقصد (انگلیسی و فارسی) اساس تغییرات را تشکیل می‌دهد. اما در نظام تئاتر، متن نمایشنامه، در سطوح بالا(تر) دستخوش تغییرات می‌شود و در قالب اقتباس آزاد(تر) روی صحنه به اجرا درمی‌آید. در خلق و اجرای نمایش (ترجمه شده) اجرایی، علاوه بر عدم تطابق کامل ساختار زبانی و فرهنگی، سبک و خلاقیت منحصر به فرد اعضای نمایش، به خصوص کارگردان، عموماً منجر به ایجاد تغییراتی در متن اصلی نمایش می‌شود. بنابراین، در جریان بازخلق نمایش اجرایی، در راستای هویت، سلیقه و علاقه کلی ببیندگان تئاتر، انواع مختلفی از تغییرات که اساس اقتباس را تشکیل می‌دهد، ایجاد می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Death of a Salesman: From Page to Stage
چکیده انگلیسی مقاله Considering the original dramatic text Death of a Salesman, the objective of the present research is to study and analyze different modes of adaptation carried out advancing from Persian page translations toward its considered stage performance. Using Ladoucer’s (1995) model for the translation of drama texts, the Persian (audiovisual) stage performance and the two published Persian page translations involved, were analyzed so that the cases of alteration were identified and compared with/to one another. The results of the study revealed that in the case of page translation, alterations were carried out mostly due to linguistic and cultural mismatches and for the sake of the target readership. On the other hand, in the theatrical system, the alterations could be observed at a higher level in the form of freer adaptations, where not only the linguistic and cultural mismatches, but also the style and creativity of the theatre members, especially those of the director are involved. Thus, in the context of the theatrical production, different modes of adaptation are carried out when the authority of the theatre producer along with the value, taste, and interest of the theatre goers are to be taken into account.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/415
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات