مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارجاع به نشریات در فصلنامه مطالعات ترجمه: مطالعه‌ای کتاب‌سنجی
چکیده فارسی مقاله پیشرفت رشتۀ مطالعات ترجمه مکتوب و ترجمه شفاهی نیازمند استفاده از روش‌های تحلیل و تفسیر نوین است. یکی از این روش‌ها که در تحلیل انتشارات علمی کارآمد است، کتاب‌سنجی است. در پژوهش حاضر با رویکرد کتاب‌سنجی ارجاعات مقالات فصلنامه مطالعات ترجمه به گروهی از نشریات بین‌المللی و شناخته‌شده در باز‌های 10 ساله مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این پژوهش یافتن میزان محبوبیت، دسترسی‌پذیری و ارجاع‌پذیری این نشریات و ارتباط این سه مؤلفه با یکدیگر در میان پژوهشگران ایرانی بود. به علاوه، سعی شد برخی مزایای استفاده از کتاب‌سنجی مشخص و امکان آشنایی بیشتر پژوهشگران با این نشریات و رتبه‌بندی نشریات و نظام آن فراهم گردد. نتایج پژوهش نشان داد که سه نشریۀ Meta، Target و Across Languages and Cultures بیشترین فراوانی ارجاع را در مقالات داشتند و میان میزان دسترسی‌پذیری به نشریات و میزان محبوبیت و ارجاع‌پذیری آنها نوعی همبستگی وجود داشت اما نمی‌توان این دو مؤلفه را تنها متأثر از دسترسی‌پذیری دانست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Journal Citations in the Iranian Journal of Translation Studies: A Bibliometrical Analysis
چکیده انگلیسی مقاله The development of the field of Translation and Interpreting Studies requires applying new methods of analysis and interpretation. One such means is bibliometrics, to use the term in a general sense, which helps researchers in analyzing scholarly publications. Taking a bibliometric approach, the present paper analyzes citations to a selection of translation and interpreting international journals in the articles published in the Iranian Journal of Translation Studies during a period of 10 years in order to investigate the popularity, accessibility and citability of such journals. In so doing, this study, while touching upon the notion of quality, also sheds lights on some advantages of introducing bibliometrics into translation and interpreting studies and serves as a source of information concerning these journals and journal ranking. The results found Meta, Target and Across Languages and Cultures as the three most cited journals and some relationship between journal accessibility and popularity/citability.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/414
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات