مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نمودهای دیگری در محصولات چندرسانه‌ای
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی مدلی برای بررسی نمودهای «دیگری» در انیمیشن است. بدین منظور سه مدل موجود در این حوزه انتخاب شدند؛ بخش‌هایی از یکی از مدل‌ها تغییر داده شد و هر سه مدل با یکدیگر ترکیب گردید. سپس برای ارزیابی مدل از پیکره‌ای متشکل از 9 انیمیشن آمریکایی دارای فضا یا شخصیت‌های چندفرهنگی استفاده شد. با استفاده از نتایج بررسی پیکره و نیز شناسایی نشانه‌هایی از «دیگری» که در مدل ترکیبی وجود نداشت، مدل اصلاح و تکمیل گردید. این پژوهش نشان داد که صنعت فیلم‌سازی آمریکا از در مقابل هم قرار دادن «خود» و «دیگری» و برچسب منفی زدن به «دیگری» در انیمیشن‌ها به نفع خود سود جسته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Manifestations of Otherness in Audiovisual Products
چکیده انگلیسی مقاله The present study intended to develop and test a model to study the manifestations of Otherness in animations. To this end, three existing models—Di Giovanni (2007) and Bosinelli, Di Giovanni and Torresi (2005), Di Giovanni (2003) and Lippi-Green (1997)—were modified and integrated. The developed model was then tested with a corpus of nine American animated movies with multicultural setting/characters. Based on the findings of the corpus analysis and the identification of cases that were not subsumed under any category of the model, the model was further developed into a comprehensive one. The study revealed that American film industry benefits from dichotomizing Self and Other and stereotyping the Other in animations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/413
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات