مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر ایدئولوژی بر راهبردهای دوبلۀ فارسی باب اسفنجی در شبکه‌های جم و پویا
چکیده فارسی مقاله ترجمه متون سمعی و بصری عمدتاً به خاطر داشتن وجوه چالش‌برانگیز متعدد است و باید جوانب زبانی و بصری هر دو مد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر شخصیت‌پردازی، دو هدف زیر را دنبال می‌کند: 1) بررسی ردپای ایدئولوژی در راهکارهای اقتباس و بومی‌سازی به کار گرفته شده توسط دوبلورها در ترجمه باب اسفنجی و 2) پی بردن به هرگونه تغییر در شخصیت‌پردازی که حاصل اتخاذ راهکارهای انطباق و بومی‌سازی باشد. بدین منظور، 14 قسمت از سریال باب اسفنجی شلوار مکعبی و دو ترجمه آن در شبکه‌های پویا و جم جونیور برای بررسی انتخاب شدند. راهکارهای به کار رفته در ترجمه کارتون‌ها بر اساس مدل انطباق باستین (2005) مشخص شدند. پس از آن، به منظور تشخیص دلایل به‌کارگیری هر راهکار، از مدل کدهای دلالت‌کننده چام (2004) استفاده شد. در گام بعدی، بر اساس راهکارهای اتخاذ شده توسط دوبلورها، ایدئولوژی دو شبکه و ایدئولوژی جامعه ایران در رابطه با مفهوم کودکی معین گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد در حالی که «آوانویسی» پربسامدترین راهکار در شبکه جم جونیور بود، در شبکه پویا «بسندگی فرهنگی/موقعیتی» بیشترین فراوانی را داشت. طبق یافته‌های تحقیق، ترجمه شبکه پویا مقصدمحور است، با متنی آشناتر و پذیرفته‌تر در فرهنگ مقصد، در حالیکه ترجمه شبکه جم جونیور مبدأمحور است. همچنین نشان داده شد که برخی شخصیت‌ها در شبکه پویا، با خشونت کمتر و ادب بیشتر نشان داده شده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Impact of Ideology on Strategies Applied in Persian Dubbings of Sponge Bob Square Pants
چکیده انگلیسی مقاله Audiovisual translation (AVT) is a challenging type of translation mainly because of its multimodal nature; in other words, when translating an audiovisual (AV) product, in addition to linguistic content, visual aspects of an image need to be taken into consideration. This study suggests a new line of research in the analysis of AV materials focusing on characterization. The aims of the current study were twofold: 1) investigating the traces of ideology in localization and adaptation strategies used by dubbers in the translation of cartoons, and 2) examining any changes in characterization resulting from applying localization and adaptation strategies. To this end, first, a corpus of fourteen episodes of the Sponge Bob Square Pants series and two of its translations conducted by GEM Junior and Pooya TV were selected. Then, first, the strategies used by dubbers in translating cartoons based on Bastin's (2005) adaptation model were discerned; next, to specify the reasons for which the strategies were applied, Chaume's (2002) model of signifying codes was used. After that, based on the adaptation and localization strategies used by dubbers, the ideologies of the two cartoon channels and the ideology of Iran's society regarding the concept of childhood were identified. The findings revealed that while transcription was the most frequently used strategy in GEM Junior TV, situational/cultural adequacy was the most frequent strategy used in Pooya TV. The findings indicated that Pooya TV's translation was target-oriented, translating in a way that is more familiar and acceptable in target culture. However, GEM Junior TV's translation was source-oriented and used a street talk language in some parts. Also, the findings of the study showed that in Pooya TV's dubbed version, some characters were delineated to be less impolite and violent.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/412
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات