مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی انواع استعاره و ترجمۀ آنها در نمایش‌نامه‌های شکسپیر
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی اینکه اولاً آیا استعاره‌ها در ترجمه چهار اثر از شکسپیر حفظ شده‌اند، و اینکه این استعاره‌ها در کجا حفظ شده‌اند، و ضمناً به منظور بررسی اینکه چه نوع استعاره‌ای در انگلیسی، به چه نوع استعاره‌ای در فارسی تبدیل شده است، انجام شده است. ضمناً بررسی شده است که آیا تغییر در ترجمه (عدم حفظ استعاره یا تصویر آن) بر زبان بلاغی شکسپیر تأثیر گذاشته است یا خیر. به منظور یافتن پاسخ این پرسش‌ها، تمامی استعاره‌های چهار نمایشنامه ریچارد دوم، هنری چهارم قسمت اول، هنری چهارم قسمت دوم و هنری پنجم (در کل 966 استعاره) استخراج شده و مطابق با نوع استعاره در فارسی و انگلیسی، طبقه‌بندی شده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن هستند که %01/50 از استعاره‌ها حفظ شده و %99/49 از آنها حفظ نشده‌اند. همچنین نشان داده شد که %65/77 استعاره‌های ساختاری به استعاره مصرحه، %29/61 استعاره‌های گرایشی و %94/36 استعاره‌های هستی‌شناختی به گونه‌ای غیراستعاری تبدیل شده‌اند. با اینکه نتایج نشان می‌دهند که بیش از 50% از استعاره‌ها حفظ شده‌اند، چنین به نظر می‌رسد که زبان بلاغی شکسپیر حفظ نشده است؛ همچنین نشان داده شد که اختلافات فرهنگی و ادبی (استفاده مکرر از کنایه و مجاز به جای استعاره) میان دو زبان، در عدم حفظ استعاره‌ها تأثیر داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Metaphor Typology and Translation in Shakespearean Plays
چکیده انگلیسی مقاله The present study was conducted first to see if the metaphors have been maintained in Persian translation of four Shakespearean plays, and then, to see where metaphors have been maintained, and also to find out what types of metaphor in English have been translated to what types of metaphor in Persian. Finally, it aims to see whether the changes (not maintaining the metaphor or replacing its image with a Persian one) have affected Shakespeare’s rhetorical language. To answer the questions, all the metaphors (966 in total) of Richard II, Henry IV, Part 1, Henry IV, Part 2, and Henry V were extracted and categorized according to the types of metaphor in English and then their Persian translations were extracted and analyzed and their type in Persian were identified. It was found that 484 (50.01%) of metaphors were maintained and 482 (49.99%) were not. It was also shown that 77.65% of structural metaphors were translated into Mosarraheh metaphors, 61.29% of orientational metaphors and 36.94% of ontological metaphors were translated into a non-metaphorical form. While the results show that more than 50% of metaphors were maintained, it was concluded that Shakespeare’s rhetorical language is not maintained because 50% is not enough to conclude that Shakespeare’s language was maintained. Also, it was concluded that, cultural and literary differences (common usage of irony and‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ metonymy instead of metaphor) between the languages have been substantial in not maintaining more metaphors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/411
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات