مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی راهبردهای ترجمۀ دوازده دسته از اصطلاحات قرآنی
چکیده فارسی مقاله دشواری ترجمه اصطلاحات قرآنی به سبب لایه‌های مختلف معنایی و بار معنایی خاص اصطلاحات مذکور در زبان مبدأ است. مقاله حاضر با تمرکز بر راهکارهای ترجمه، اهداف زیر را دنبال می‌کند: تعیین و دسته‌بندی اصطلاحات قرآنی؛ مشخص نمودن راهبردهای استفاده شده از سوی مترجمان با کمک مدل اردودری و ملانظر (2016) بر اساس مدل اگزیلا (1996)؛ تعیین بسامد هر راهکار و ارتباط کارآمدی راهکار با تواتر آن. هرچند بسامد مقوله‌ای کمی و کارآمدی مقوله‌ای کیفی است و ظاهراً این دو را نمی‌توان با هم مرتبط دانست، ولی با نگاهی موشکافانه، ارتباط آن دو نیز به‌راحتی قابل تشخیص است زیرا، طبق فرضیه‌ تحقیق، وقتی مترجمی راهکاری را کارآمدتر (یا غیرکارآمد) بداند، به احتمال قوی، عامداً بسامد استفاده از آن را نیز افزایش (یا کاهش) می‌دهد. طبق یافته‌های تحقیق حاضر، چهل درصد اصطلاحات اسلامی قرآن شامل اسامی خاص و 52% این نوع اسامی نیز به نام‌های پروردگار اختصاص دارد. ثبات قابل ذکری در راهکارهای به ‌کار گرفته شده توسط مترجمان مشاهده نشد و راهکارهای کلی «جایگزینی» و «حفظ» به ترتیب بیشترین و کم‌ترین راهکارهای مورد استفاده بودند. از یک سو، راهبردهای فرعی «مترادف» و «ترجمه زبانشناختی» پرکاربردترین و از سوی دیگر، راهبرد «تکرار» و «توضیحات درون متنی»، کم کاربردترین راهبرد تشخیص داده شدند. بنابراین، فرضیه به طور کامل اثبات نگردید: مترجمان برخی راهکارهای غیرمفید مانند «حذف» را مؤثر ندانسته و در موارد بسیار معدود از آن استفاده کرده‌اند؛ با این حال، راهبردهای مفیدی همچون کاربرد توضیحات آگاهی دهنده (درون متنی یا برون متنی) تواتر بالایی نداشتند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Strategies Opted for in Translating Twelve Categories of Quranic Terms
چکیده انگلیسی مقاله The present study is an attempt to touch upon the Quranic terms and the strategies being opted for in their translations. To facilitate analyzing the data, the following steps have been taken: (a) classifying Quranic terms and their English equivalents (b) specifying the strategies of rendering them through applying Ordudari and Mollanazar’s (2016) model (based on Aixela’s (1996) model), (c) determining the frequency of each translation strategy (d) and examining the existence of a relationship between the frequency of a strategy and its effectiveness. It was found out that 40% of all Islamic terms and concepts belong to proper names (PNs) and 52% of PNs consist of God’s name. There has also been no conspicuous regularity or consistency in the strategies employed in rendering Quranic terms. Aixela’s general strategies of ‘conservation’ and ‘substitution’ have been identified as the least and the most frequently employed strategies, respectively. Finally, as far as the sub-strategies are concerned, ‘synonymy’ and ‘linguistic translation’ were found to be the most repeatedly used ‘substitution’ and ‘conservation’ strategies, respectively. The two least often utilized conservation strategies are ‘repetition’ and ‘intertextual gloss’. From among the substitution strategies, ‘autonomous creation’ and ‘deletion’ has been used less than the rest. Finally, neither of the potentially most effective strategies of EG, IG, EC and IC were found to be the most frequently used strategy. Interestingly, IG and EG are even less repeated than the least helpful strategies of OA and AU.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/410
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات