مطالعات ترجمه، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمۀ استعارات دربارۀ «شیرین» در منظومۀ شیرین و خسرو
چکیده فارسی مقاله ترجمه متون ادبی نسبت به سایر انواع متن دشواری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری دارد. ویژگی اصلی اینگونه متون کاربرد کلمات در معنای مجازی یعنی مجاز مرسل و تشبیه یا استعاره است. به‌کارگیری این تعابیر در قالب ترک تصریح و پرهیز مؤلف از بیان مستقیم کلمات و جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. این تحقیق در نظر دارد به شیوه تحلیل محتوا تعدادی از استعارات مربوط به شیرین را در ترجمه عربی این متن بررسی نماید تا معلوم گردد مترجم از کدام راهکارها در ترجمه استعاره سود جسته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مترجم به دلیل احاطه بر دانش ادبی و شناخت استعاره و آشنایی با فرهنگ ایرانی و عربی در برابر نهادن استعاره‌های مربوط به شیرین به چند شیوه ترجمه را سامان داده است؛ گاه همان استعاره لفظی را ترجمه کرده، گاه خود استعاره دیگری جایگزین کرده و گاه استعاره با عبارتی توصیفی- تفسیری ترجمه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation of Metaphors about Shirin in Shirin wa Khosrow Poem
چکیده انگلیسی مقاله Translating literary texts compared to other text types entails more difficulties. The main characteristic of this kind of texts is the application of words in their figurative senses; that is, the use of metonymy, simile and metaphor. This is usually realized through the avoidance of explicitation and the primary meaning of the words and sentences. The present study intends to examine a number of metaphors about Shirin in Shirin wa Khosrow poem and their translations into Arabic to find out what strategies are used to translate the metaphors. The results of the study revealed that several strategies were used to render metaphors about Shirirn. Some metaphors are translated literally, some are substituted by an equivalent metaphor in the target language and some are translated into Arabic using a descriptive-explanatory note.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/408
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات