مطالعات ترجمه، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۸۸-۸۸

عنوان فارسی تعامل عناصر کلامی و تصویری در داستان‌های مصور ترجمه شده
چکیده فارسی مقاله انتقال معنا در ادبیات کودک از طریق تعامل متقابل عناصر متنی و تصویری صورت می‌گیرد. از این­رو، پژوهش حاضر بر آن است تا تغییرات احتمالی رابطۀ متن و تصویر را که بر انتقال معنا اثرگذارند در فرایند ترجمه بررسی نماید. بدین منظور پیکره‌ای متشکل از 24 کتاب مصور انگلیسی و ترجمه‌های آنها به فارسی تهیه شد. سپس بر اساس مدل هفتگانۀ تعامل متن و تصویر مک‌کلود (1994)، ابتدا نوع تعامل متن و تصویر در کتب انگلیسی، سپس در ترجمه‌های فارسی مشخص شد و پس از آن نوع تعامل در متون انگلیسی و فارسی مقایسه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تغییرات اعمال شده در متن و تصویر کتاب‌ها در فرایند ترجمه در 46 درصد موارد منجر به تغییر نوع رابطۀ متن و تصویر شده است. به­عبارتی دیگر، از آنجا که در کتاب‌های کودکان ارتباط تنگاتنگی میان عناصر مختلف وجود دارد و انتقال معنا محصول تعاون و تعامل تمامی این عناصر است، هر تغییر در یکی از عناصر منجر به تغییری کلان‌تر در سطحی دیگر می‌شود و بر درک مخاطب از کتاب اثر می‌گذارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Text-Image Interactions in Translated Comics
چکیده انگلیسی مقاله In children’s books meaning is communicated through the interaction of both the visual and the verbal elements. The present study thus attempts to examine whether text-image interactions in children’s books undergo any change in the process of translation. To this end, a corpus of 24 English comics along with their Persian translations was developed. Then relying on McCloud’s (1994) typology of text-image interactions, the selected English text-image pairs were compared with their corresponding pairs in Persian in search of any change. The results of the study revealed that changes in texts or in images gave rise to changes in text-image interactions in almost half of the cases examined (46%). This means that since different elements in children books are connected and it is through their cooperation that meaning is conveyed, any change in one element may effect a greater change at a different level and may affect the communication of the message.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله text-image interaction,Comics

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/636
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات