مطالعات ترجمه، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۷۱-۸۷

عنوان فارسی قلمروهای مکانی در مطالعات ترجمه
چکیده فارسی مقاله مفاهیم مکان-محور همواره در نظریه‌پردازی در مطالعات ترجمه نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در تعاریف ترجمه عموماً حرکتی میان متن و زبان مبدأ و متن و زبان مقصد در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، مکان در اکثر استعاره‌های ناظر بر ترجمه نهادینه شده است از جمله استعاره «ترجمه به مثابه انتقال». در پژوهش حاضر، به مفهوم مکان دیالکتیک در مطالعات ترجمه پرداخته شده است. مکان به­عنوان ساخته اجتماعی تقریباً از دهۀ 60 میلادی در علوم انسانی مطرح شد. بر این اساس، مکان دیالکتیک، چند‌وجهی، نسبی و پویا است (لوفور، 1976؛ سوجا، 1991). در این پژوهش نظریه‌های مطالعات ترجمه بر اساس این تعریف بررسی شدند. گفتنی است که نظریه‌هایی ناظر بر مفهوم ایستا و غیردیالکتیک مکان در ترجمه از این پژوهش حذف شدند. پس از بررسی، نظریه‌های مکان-محور در چهار گروه معرفی شدند: فضای ترجمه، ترجمه و فضای شهری، ترجمه و جغرافیا و ترجمه و بوم‌شناسی. مطالعۀ این حوزه‌های جدید، تحت یک مقوله مشخص، علاوه بر اینکه نشانگر پتانسیل رشته در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای است، مسیر جدیدی را برای پژوهش در مطالعات ترجمه و قلمروهای مکانی معرفی می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Spatial Territories in Translation Studies
چکیده انگلیسی مقاله Space-driven concepts have always been present in Translation Studies. Translation has been historically viewed as a movement between source and target language/text and the field is replete of space-bound metaphors such as “translation as transfer” and “the landscape of translation”. Space in the current study was taken in its Lefebvrian sense, defined as a social construct and identified, among others, as being relational, multiple and dynamic. Therefore, not all views that draw on space would be considered as a spatial theory on translation and those theories that employ static space were excluded from this study. Upon critical analysis of theories on translation, four space-driven strands of conceptualization have been identified, namely, translation space, translation and urban space, translation and geography and translation and ecology; all based on interdisciplinary dialogue. Each of these strands introduced a new arena for studying translation though incorporating a similar episteme. Through mapping spatial theories of Translation Studies, the current positioning and future tendencies of the field would become more vivid.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله translation and ecology,spatial turn,translation space,translation and urban space,translation and geography

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/635
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات