مطالعات ترجمه، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۵۵-۷۰

عنوان فارسی بررسی راهبردهای خودنظم‌بخشی مترجمان انگلیسی-فارسی در فرایند ترجمه
چکیده فارسی مقاله  خودنظم‌بخشی بهمعنای ایده‌ها و اقدامات خودساختهشده برای دستیابی به اهداف تحصیلی است (کلیری و زینرمن، 2004). هدف این مطالعه آمیخته بررسی ادراک و استفاده از راهبرد‌های خودنظم‌بخشی در فرایند ترجمه انگلیسی-فارسی بود. بدین منظور، سه فاز تحقیقاتی طراحی شد. در مرحلۀ کیفی اول، از 42 مترجم زن و مرد درخواست شد تا در یک مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته براساس مدل پینتریچ (2004) شرکت کنند. در مرحلۀ کیفی دوم، از 20 مترجم درخواست شد تا سه متن را ترجمه و در تفکر-بلند درونگرا و گذشته‌نگر شرکت کنند. سپس، دادههای بهدست‌آمده از پروتکلهای تفکر-بلند و مصاحبهها مورد تحلیل قرار گرفت. بر این اساس، یک پرسشنامه راهبردهای خودنظم‌بخشی در فرایند ترجمه انگلیسی-فارسی با 31 گویۀ 5 نقطه‌ای در مقیاس لیکرت آماده شد. در مرحلۀ کمی از این مطالعه، 30 مترجم انگلیسی-فارسی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند تا پیرامون استفاده از راهبردهای خودنظم‌بخشی در فرایند ترجمه گزارش دهند. نتایج نشان داد که مترجمان انگلیسی-فارسی به میزان زیادی مراحل انگیزشی، عاطفی و بافتی را نادیده می گیرند، و ممکن است با روند ترجمه بهعنوان فرایندی شناختی برخورد کنند. یافته‌های این مطالعه، مصادیق کاربردی برای مترجمان و مجریان برنامههای ترجمه دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Analysis of the Self-Regulatory Strategies Used by Iranian English-Persian Translators in Translation Process: A Mixed Method Study
چکیده انگلیسی مقاله Self-regulation is considered as self-generated ideas and actions, which are directed towards achieving academic objectives (Cleary & Zimmerman, 2004). The purpose of this mixed-method study was to investigate the English-Persian translators’ perception and use of self-regulatory strategies in translation process. To that end, three research phases were designed. In the first phase, 42 male and female translators were requested to participate in a semi-structured interview designed based on Pintrich’s (2004) model of self-regulation. In second phase of the study, 20 translators were requested to translate sample texts and participate in introspective and retrospective think-aloud protocols. Then, the data from think-aloud protocols and retrospective interviews were transcribed and analyzed. Based on the recurrent themes, a five-point Likert-scale questionnaire on self-regulation strategies of English-Persian translators was developed. This 31-item questionnaire was composed of three sub-sections. In the quantitative phase of this study, thirty English-Persian translators were selected through purposive sampling and invited to answer the questionnaire, thereby self-reporting their use of self-regulatory strategies in translation process. Finally, the results revealed that English-Persian translators ignored motivational, affective, contextual phases of self-regulation to a large extent, and might approach translation process only as a cognitive process. The findings of this study offer implications for translators and translation programs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله mixed-method study,translation process,self-regulation,self-regulatory strategies,think-aloud

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/586
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات