مطالعات ترجمه، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۳۹-۵۴

عنوان فارسی کارکردِ درون‌سیستمیِ آثار سیاسی ترجمه‌شده در جامعۀ ایرانی
چکیده فارسی مقاله مقالۀ حاضر اهداف سیاسی را در ترجمۀ آثار سیاسی به فارسی در دورۀ حاکمیت دولت اصلاح‌طلب در ایران تحلیل میکند تا از این طریق کارکردِ اجتماعی ترجمه را مورد پژوهش قرار دهد. نخست، کتب سیاسی ترجمه‌شده در حوزۀ روابط بین‌الملل که از سال 2001 تا پایان دولت اصلاح‌طلب (03/08/2005) برای نوبت اول چاپ شده بودند، از طریق یک پایگاه کتابشناختی گردآوری شدند. سپس، این کتابها از نظر مطالب پیرامتنی شامل نوشته‌های روی جلد، مقدمه‌های مترجمان، یادداشت‌های ناشران، و یادداشت‌های سایرین بررسی شدند. در بررسی‌های پیرامتنی، ارجاعاتی به اهداف سیاسی در ترجمۀ آثار موردنظر یافت شد. از میان 74 جلد ترجمۀ شناسایی‌شده، 10 جلد با اهداف سیاسی ترجمه شده بودند. شواهد پیرامتنی در مورد اهداف سیاسی مورد به مورد ارائه شد. در نهایت، کارکردِ اجتماعی ترجمه در درون جامعۀ ایرانی در دورۀ موردنظر براساس نظریۀ نظام‌های اجتماعی لومان که توسط تویولنف (2012a) در مطالعات ترجمه به کار گرفته شده است، مورد بحث قرار گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Intrasystemic Function of Translated Political Works in Iranian Society
چکیده انگلیسی مقاله The present paper analyzes the political purposes behind translating political works into Persian under the Reformist administration in Iran in order to investigate the social function of translation. First, the translated political books about international relations that had been initially published from 2001 until the end of the Reformist administration (2005/08/03) were retrieved from a bibliographic database. They were then examined paratextually in terms of the cover blurbs, translators’ prefaces, publishers’ notes, and notes by other agents. In paratextual examinations, some references to the political purposes behind translating the works were found. Out of 74 identified translations, 10 volumes had been translated with political purposes. The paratextual evidence about the political purposes was provided case-by-case. Finally, the social function of translation within the Iranian society during the period was discussed based on Luhmann’s social systems theory as applied to translation studies by Tyulenev (2012a).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله social systems,Intrasystemic function,political works,Reformist administration

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/590
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات