مطالعات ترجمه، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۲۳-۳۸

عنوان فارسی مورد عجیب تابو در ترجمه دیداری-شنیداری فارسی
چکیده فارسی مقاله سرعت رشد فناوری، به­ویژه در حوزۀ وسایل ارتباط­جمعی مانند فیلم، کاملاً مشهود است. این رشد سریع، ترجمه دیداری-شنیداری را به موضوعی جذاب در علم ترجمه تبدیل کرده است. تحقیق حاضر تأثیر معیارهای فرهنگ بومی و سیاست‌های شرکت‌های استخدامی مترجمان بر تصمیمات آنها در ترجمه تابو را بررسی می­کند. در این مقاله، سه ترجمه متفاوت از فیلم من، دنیل بلیک بررسی شده است. این سه ترجمه عبارتند از: دوبله سازمان صدا و سیما، زیرنویس استفاده شده توسط یک شرکت رسانه تعاملی رسمی و در آخر، یک فَن‌ساب؛ یا به­عبارت دیگر، زیرنویسی که از سوی یک مترجم-هوادار آزاد و مستقل تولید شده است. طبقه‌­بندی ارائه­شده از سوی شریفی و دارچینیان (2009) در تعریف تابو از نگاه ایران معاصر به­عنوان چارچوب نظری این پژوهش انتخاب و مدل پیشنهادی خوش‌سلیقه و عامری (2014) برای ترجمه تابو نیز برای بررسی ترجمه‌ها به­کار گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که موضوع تابو در ترجمه دیداری-شنیداری فارسی طیف وسیعی از نظرات و نگاه‌های ایدئولوژیک را شامل می‌شود که دو سر این طیف، دو نوع نگاه حداکثری را نمایندگی می‌کنند. چنین طیف کاملی از تصمیمات مترجمان در ترجمه دیداری‌‌-شنیداری فارسی یادآور دوگانه معروف یعنی بومی‌سازی و بیگانه‌گرایی در ترجمه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Curious Case of Taboo Rendition in Persian AVT: A Spectrum of Ideas
چکیده انگلیسی مقاله The pace of technological evolution, with particular reference to mass media outlets like films, has become so fast in recent years. Such rapid progress made audiovisual translation (AVT) a hot topic. This study aims to investigate the impact of local cultural norms and translators’ hiring institutions policies on Persian audiovisual translators’ decisions in case of taboo translation. In this paper, three translations of the film named I, Daniel Blake were analyzed. The translation corpus included an Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) dubbed version, a subtitle used by an authorized private video on demand (VOD) company and finally a fansubbed version. The theoretical framework of the current study was based on Sharifi and Darchinian’s (2009) classification of taboo interpretation in contemporary Iran and Khoshsaligheh and Ameri’s (2014) model for taboo translation. The results depicted that taboo translation in Persian AVT represent an ideological spectrum going from one extreme to its opposite. This complete range of decisions in Persian AVT truly reflects a famous dichotomy in translation i.e. Domestication and Foreignization.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Subtitling,Taboo,Audiovisual Translation,Dubbing,Fansubbing

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/633
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات