مطالعات ترجمه، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۷-۲۵

عنوان فارسی واکاوی ترجمۀ نیکلسون از اصطلاحات مثنوی: مطالعه‌ای در چارچوب نظری جولیان هاوس
چکیده فارسی مقاله یکی از مطرح‌ترین الگوهای ترجمه متون ادبی، الگوی ارائه شده توسط هاوس است. هاوس ترجمه را به دو نوعِ «آشکار» و «نهان» تقسیم‌ بندی می‌کند و معتقد است که محصول ترجمه آشکار که بیشترین تناسب را برای ترجمه متون فرهنگ-محور دارد؛ متنی است که حاوی عناصر نا آشنا و بیگانه فرهنگی هستند و ردّ پای مترجم در آن‌ کاملاً مشهود است، در حالی که ترجمه نهان که برای متونی مناسب است که وابستگی چندانی به فرهنگ ندارند؛ متنی است که رنگ و بوی بومی به خود گرفته و اثری از مترجم در آن‌ دیده نمی‌شود. به باور هاوس، ترجمه آشکار قادر به برقراری تعادل نقشی بین دو متن اصلی و ترجمه نیست، در حالی که ترجمه نهان، از این قابلیت برخوردار است. در این نوشتار سعی بر آن بوده تا با روشی تحلیلی-توصیفی درچارچوب دیدگاه هاوس، ترجمه نیکلسون از اصطلاحات و کنایاتِ متن مثنوی بررسی و عملکرد وی از طریق سنجش میزان گرایش به هریک از این دو نوع ترجمه ارزیابی گردد. یافته‌های این پژوهش نشان دادند که رویکرد عمده مترجم در این اثر، ترجمه آشکار بوده که همین امر باعث حفظ دقت و همچنین انتقال جنبه‌های زیبایی‌شناختیِ‌ ادبی از متن اصلی به ترجمه گردیده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study of Nicholson's Translation of Idioms in the Text of Mathnawi: A Housian Approach
چکیده انگلیسی مقاله Juliane House introduces a considerable pattern used in translation of literary (non-scientific) texts. In her theory, House classifies translation into two major types: Overt and Covert. She believes that the overt method is appropriate for translating the culture-bound texts, and leads to translations that contain unfamiliar and alien cultural elements, in which the trace of translator is completely obvious, while the covert one is most suitable for non-culture driven texts and concludes to highly domesticated translations within which the trace of translator is not clear. Moreover, according to House’s theory the overt method cannot establish functional equivalence, while within the covert approach, maintaining such an equivalence is possible. The goal of this descriptive-analytic paper is to show Nicholson’s tendency to each of the two mentioned strategies in translating the idioms of Mathnawi into English. The results of this research revealed that the translator’s major tendency has been toward overt translation, which caused to maintaining the accuracy of translation as well as conveying the aesthetic aspects of the source text to the target text.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Covert and overt translation,Literary translation,Mathnawi,Idiom,Nicholson,Juliane House

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/596
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات