مطالعات ترجمه، جلد ۱۷، شماره ۶۸، صفحات ۷۷-۹۴

عنوان فارسی نقد ترجمه انگلیسی داستان‌های شهر جنگی نوشته اسپراشمن بر اساس رویکرد رده‌شناسی متنی رایس
چکیده فارسی مقاله هدف نوشتار حاضر نقد ترجمه انگلیسی مجموعه داستانهای شهر جنگی بر اساس چارچوب نظری رده­شناسی متنی رایس (2000) می­باشد. برای انجام ارزیابی مورد نظر ابتدا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نمونه­های مرتبط بر مبنای مولفه­های مدل مذکور بازشناسی شده و سپس مزایا و معایب ترجمه مشخص گردید و ابعاد متن­شناختی، زبانی، و فرازبانی متون مبدا و مقصد مورد مقابله و مقایسه قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که ترجمه داستانهای شهر جنگی، به مثابه متنی صورت محور عمدتاً الزامات ترجمه­ی معادل را از نظر رایس برآورده نموده است. علی رغم نابسندگی­هایی جزئی در ترجمه عنصر مکان و بافت آنی در ترجمه مذکور، برگردان حاضر توانسته صحت اطلاعاتی متن مبداء را همگام با حفظ مولفه­های زیبایی­شناختی و صوری حفظ نماید که همراستا با «روش بازشناسانه» رایس است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Critique of the English Translation of Dāstān-hā-ye Shahr-e Jangi Based on Reiss's Text-Typological Model
چکیده انگلیسی مقاله The present article aimed at scrutinizing the English translation of Dāstān-hā-ye Shahr-e Jangi (2009), published as A City under Siege (2011). The framework of criticism was the text typological model proposed by Reiss (2000). To this end, within the framework of a descriptive-comparative methodology, the relevant samples were identified and assessed based on the given model. Initially, the merits and demerits of the translation were pinpointed; then, the text-typological, linguistic, and extralinguistic dimensions of the source and target texts were compared. The findings revealed that A City under Siege, as a form-focused text, largely meets Reiss’ requirements for equivalence. Except for minor inadequacies in translating place factor and immediate context, this suggestion is valid inasmuch as the translation has also guaranteed the accuracy of information presented in the ST while retaining the relevant formal and aesthetic elements, which is in compliance with her ‘identifying’ method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله text type,Translation criticism,Sprachman,A City under Siege,Reiss’s model

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/745
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات