مطالعات ترجمه، جلد ۱۷، شماره ۶۸، صفحات ۵۷-۷۶

عنوان فارسی اعتبارسنجی نمرات خودکار ترجمه انسانی متون حقوقی بر اساس شاخص‌های غیرآزمونی توانش ترجمه
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه به بررسی میزان اعتبار ابزارهای خودکار ارزیابی کیفیت ترجمه در نمره گذاری آزمون مترجمی رسمی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان  نمونه‌ای از متون حقوقی پرداخته شده است. بدین منظور، از شاخص‌های غیر آزمونی توانش ترجمه‌ای شرکنندگان در آزمون، از جمله نمرات آنها در دروس ترجمه اسناد و مدارک 1و 2، میانگین نمرات شرکنندگان در تمامی دروس ترجمه عملی در دوره کارشناسی و در نهایت معدل کل آنها در دوره‌ی کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی بهره گرفته شده است. با اینکه همبستگی میان نمرات خودکار و شاخص‌های غیرآزمونی توانش ترجمه‌ای بسیار پایین بود، اما میان نمرات مصححین متخصص انسانی و نمرات خودکار متونی که به عنوان متون نمونه از آزمون مترجمی رسمی گرفته شده‌اند، همبستگی بسیار بالا و معناداری وجود دارد. بنابراین، بر اساس تمامی داده‌های گردآوری شده و تحلیل‌های صورت گرفته می‌توان در نهایت این گونه نتیجه گرفت که مجموعه‌ ابزارهای خودکار ارزیابی کیفیت ترجمه “-PER, -TERp-A, BLUE-1, NIST-1, ROUGE-1, GTM-1”(که تمام انواع تکنینک‌های مبتنی بر شباهت واژگانی میان ترجمه‌های شرکت کنندگان و ترجمه‌های مرجع از جمله اختلاف ویرایشی، دقت، یادآوری، و معیار  Fرا شامل می‌شود) را می‌توان به عنوان مجموعه فراارزیابی بهینه برای نمره گذاری آزمون‌های مترجمی رسمی در نظر گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Validation of Automated Scores of Human Translation of Legal Texts against Non-test Indicators of Translation Competence
چکیده انگلیسی مقاله This study tries to explore the validity of lexical Automated Translation Quality Evaluation Understudy Metrics (ATQEUM) in scoring Certified Translator Accreditation Tests in Islamic Republic of Iran as an instance of legal texts. This is conducted against non-test indicators of translation competence, including the participants records of their scores in “The Translation of Documents and Deeds I and II” courses, their average score of all courses of practical translation nature, and their BA GPA score in Translation Studies Major. Although, they have not revealed a significant correlation with the nontest indicators of translation competence, they have had a highly significant correlation with the scores granted by human expert scorers on the two sample tests. Therefore, according to all the data collected and analyzed, it has ultimately been concluded that a collection of “-PER, -TERp-A, BLUE-1, NIST-1, ROUGE-1, GTM-1” lexical ATQEUMs (including all various lexical similarity-based techniques of edit distance, precision, recall, and F-measure) can be considered as the optimal translation meta-evaluation set to score certified translator accreditation tests.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله lexical ATQEUMs,Automated scoring,translation evaluation,validity

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/755
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات