مطالعات ترجمه، جلد ۱۷، شماره ۶۸، صفحات ۷-۲۳

عنوان فارسی معناشناسی ترجمه آیات موجز با تکیه بر روابط همنشینی و جانشینی
چکیده فارسی مقاله قرآن کریم، مهم ترین معجزه نبوی، سند حقانیت اسلام و منشور زندگی در همه دوران هاست. این شاهکار ادبی  ضمن و   گزینش حکیمانه  وشگفت انگیز کلمات در خود به اوج فصاحت و بلاغت رسیده ومفاهیم ومعانی بسیاری را درخود نهفته دارد . فهم  صحیح قرآن  در گرو آشنایی بهتر و بیشتر با اسلوب های ادبی و بلاغی آن است که برای  دریافت  مفهوم آن نیازمند  ترجمه است. ایجاز( حذف) یکی از این فنون بلاغی است  لازم است؛ در تر جمه به آن توجه گردد.  و ذکر محذوف در تر جمه ها و در اکثر موارد  برای  دستیابی به فهم بهتر معنی آیه  لازم  به نظر می رسد.بنابراین، آیات موجز، کلماتی را در درون خود نهفته دارند که ترجمه آنها کمک شایانی به فهم آیات می کنند . این پژوهش با روش معناشناسی که نگاه تحلیلی دقیق به متن ترجمه است به تبیین بازتاب کلمات محذوف  و بررسی آیات موجز در محور  همنشینی  می پردازد. حاصل این پژوهش گویای آن است در برخی از موارد جانشینی برخی از کلمات گویای کلمه(های) محذوف می باشند ولی نمی توان در همه آیات دارای ایجاز ازبازتاب و همنشینی کلمات محذوف سخن گفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Semantics of the Translation of the Condensed Verses of the Qur'an Based on Syntagmatic and Paradigmatic Relations
چکیده انگلیسی مقاله The Holy Qur'an, the most important prophetic miracle, is the document of the truth of Islam and the charter of life at all times. This literary masterpiece, along with the wise and audacious selection of words, has reached the peak of eloquence and rhetoric and has a great deal of meaning and value. The correct understanding of the Qur'an depends on a better acquaintance with literary and rhetorical forms, which requires translation to get the concept. One of these rhetorical techniques is necessary (deletion); attention should be paid to it. And mentioning the disgrace in the republics and, in most cases, seemingly necessary to achieve a better understanding of the meaning of the verse. Therefore, succinct verses contain words within themselves that their translation is a great help in understanding the verses.This research, by means of semantics, which gives a detailed analytical look to the text of the translation, addresses the explanation of the reflection of the words and examines the succinct verses in the companion axis. The result of this research suggests that, in some cases, the substitution of some of the words in the words of the word (s) is impregnable, but in all the verses it is not possible to talk about the revelation and the accompaniment of the blatant words.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله paradigmatic relations,Translation of the Holy Qur’an,styles,condensation,syntagmatic relations

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/698
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Research Paper
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات