تعلیم و تربیت استثنائی، جلد ۲، شماره ۱۶۰، صفحات ۷۱-۸۲

عنوان فارسی طراحی فضاهای یادگیری برای کودکان با اختلال طیف اُتیسم
چکیده فارسی مقاله با وجود اینکه مشکلات و کمتوانیهای ناشی از اختلال طیف اتیسم، همراه همیشگی کودکان با اختلال طیف اتیسم است میتوان با مداخلههای درمانی زودهنگام، زمینۀ لازم جهت توانمندسازی این کودکان را فراهم ساخت. اما نکتهای که نباید از آن غافل شد این است که محیطهای معمول یادگیری براساس نیازها و خلق‏وخوی کودکان با اختلال طیف اتیسم طراحی نشدهاند و معمارانی که وظیفۀ طراحی فضاهای یادگیری برای این کودکان را برعهده دارند نسبت به مشکلات حسی آنها اطلاعات اندکی دارند، بنابراین قادر به طراحی فضاهای یادگیری برای آنها نیستند. در نتیجه، هدف از پژوهش حاضر، مرور مطالعات صورتگرفته در جهت ارائۀ راهکارهایی برای طراحی فضاهای یادگیری مخصوص کودکان با اختلال طیف اتیسم بود.
باتوجه به اهمیت رعایت مناسبسازی فضاهای یادگیری برای کودکان با اختلال طیف اتیسم، براساس «قانون حمایت از حقوق معلولان»، رهنمودهایی توسط مطالعات مختلف پیشنهاد شده است و رعایت اصولی ضرورت دارد. پژوهش حاضر نشان میدهـد مــطالعات صورتگرفته بر رعایت موارد زیر در طراحی فــضاهای یادگیری مــناسب تأکید کردهاند: 1) ساختار فضایی قابلدرک و سازمانیافته، 2) تأمین ترکیبی از فضاهای کوچک و بزرگ، 3) پیشبینیپذیری، 4) کنترل بیشتر کودک بر محیط، 5) درک منظور هر فضا، 6) مسیریابی، و 7) طراحی برای تعامل اجتماعی. باتوجهبه کاستیهایی که در این زمینه در ایران به چشم میخورد لزوم از میان برداشتن کاستیها و رعایت اصول طراحی فضاهای یادگیری برای کودکان با اختلال طیف اتیسم، بیش از پیش احساس میشود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلال طیف اتیسم، فضای یادگیری، کودکان، محیط یادگیری.

عنوان انگلیسی Designing Learning Spaces for Children with Autism Spectrum Disorder
چکیده انگلیسی مقاله Although the problems and disabilities caused by autism spectrum disorders are constant companions to these individuals, timely treatment interventions can provide the necessary grounds for their empowerment., However, one thing that deserves attention is that  regular learning environments are not often designed to meet the needs and moods of children with autism spectrum disorder. Likewise, architects designing learning spaces for these people have insufficeint information about the sensory problems of these children. hence unable to design proper learning spaces for these people. Therefore, the current study aimed to review the related studies to provide solutions for designing appropriate learning spaces for children with autism spectrum disorder.
Regarding the importance of adapting learning spaces for autistic children based on “Disability Protection Act” various suggestions have been offered by different studies. The present research shows that previous studies have emphasized on the following issues: 1) Simple and organized construction layout; 2) provision of both large and small spaces; 3) predictability 4) Child’s maximum control on environment; 5) communication of purpose; 6) way finding; 7) designing for social interaction. Regarding the restrictions in this area in Iran, it seems necessary to undertake actions for designing learning spaces specific to children with autism spectrum disorder.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Autism Spectrum Disorder, Children, Learning Environment, Learning Space

نویسندگان مقاله علی خاکی | Ali Khaki
University of Farhangian
دانشگاه فرهنگیان

مجتبی مهدوی | Mojtaba Mahdavi
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://exceptionaleducation.ir/browse.php?a_code=A-10-1930-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اتیسم
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات