تعلیم و تربیت استثنائی، جلد ۲، شماره ۱۶۰، صفحات ۶۱-۷۰

عنوان فارسی اثربخـــشی داســـــتان‌های اجتــــمــــاعـــی با روش الگـــودهـــی ویــدئویـــــــی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال طیف اُتیسم
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: اختلال طیف اُتیسم، اختلال عصبی تحولی است که با نقص در تعاملات اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای کلیشهای شناخته میشود. افزایش نرخ شیوع این اختلال، لزوم پژوهش در مورد ویژگیها و روشهای درمانی را بیشتر کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر داستانهای اجتماعی با روش الگودهی ویدئویی بر مهارتهای ارتباطی کودکان با اختلال طیف اُتیسم انجام شد.
روش: ایــن پژوهــش از نــوع شبهآزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون - پسآزمــون و گــروه گواه بــود. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر، شامل تمام دانشآموزان پسر با اختلال طیف اُتیسم 7 تا 14 ساله شهر رشت در سال 1398 بود و 20 نفر از افراد داوطلب واجد شرایط که به تصادف به دو گروه آزمایش و گواه (در هر گروه 10 نفر) اختصاص یافتند درحکم نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها، از پرسشنامۀ نیمرخ مهارتهای اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم (2007) استفاده شد. در این پژوهش، برنامۀ اجرایی، ترکیبی از داستانهای اجتماعی و الگودهی ویدئویی بود که توسط پژوهشگر تألیف و بهمدت 12 جلسه بهصورت مجازی برای کودکان با اختلال طیف اُتیسم گروه آزمایش اجرا شد.
یافتهها: برای تحلیل دادههای پژوهش از تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون t استفاده شد. تحلیل دادههای پژوهش نشان داد داستانهای اجتماعی با روش الگودهی ویدئویی بر بهبود مهارتهای ارتباطی (مؤلفۀ مشارکت اجتماعی) تأثیرگذار است (05/0>p).
نتیجهگیری: بنا به یافتههای بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت داستانهای اجتماعی با روش الگودهی ویدئویی روشی مناسب برای آموزش مهارتهای ارتباطی بهصورت مجازی و توسط والد است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلال طیف اُتیسم، الگودهی ویدئویی، داستان‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی

عنوان انگلیسی The Effectiveness of Social Stories with Video Modeling on Communication Skills of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD)
چکیده انگلیسی مقاله Background & purpose: Autism spectrum disorder is a developmental neurological disorder characterized by impairment in social and communication interactions and repetitive behaviors.  The increasing prevalence of this disorder has raised the need for research on its characteristics and treatment methods.  The aim of this study was to investigate the effect of social stories using video modeling on communication skills of children with autism spectrum disorder.
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental study with pre-test post-test design and control group. The statistical population included all the male students with autism spectrum disorder aged 7 to 14 years in Rasht in 1398. from among 20 eligible volunteers were randomly assigned to two experimental and control groups. Data were collected using the Social Skills Profile Questionnaire of children with Autism Spectrum Disorders (2007).
In This study, a researcher made executive protocol, which was a combination of social stories and video modeling was conducted online for 12 sessions for children with autism spectrum disorder in the experimental group.
Results: Multivariate analysis of variance and t-test were used to analyze the data. The results showed that social stories with video modeling method are effective in improving communication skills (social participation component) (p< 0.05).
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that social story with video modeling is a good way to teach communication skills virtually and by the parents.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Autism Spectrum Disorder, Communication Skills Social Stories, Video Modeling.

نویسندگان مقاله نسرین ملکوتی اصل | nasrin malakootiasl
دانشگاه گیلان

عباسعلی حسین‌خانزاده | Abassali Hossinkhanzade
دانشگاه گیلان

عباس ابوالقاسمی | Abass Abolghasemi
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی http://exceptionaleducation.ir/browse.php?a_code=A-10-2496-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اتیسم
نوع مقاله منتشر شده اصیل پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات