تعلیم و تربیت استثنائی، جلد ۲، شماره ۱۶۰، صفحات ۵۱-۶۰

عنوان فارسی ارزیابی و مداخله در فرایند سازگاری خـانواده‌های کودکان با نیازهای ویژه: مــعرفـی الگوی دوگانۀ «ای بی سی ایکس»
چکیده فارسی مقاله یافتههای پژوهشی نشان میدهند والدین دارای فرزند با نیازهای ویژه فشارهای بیشتری را در زمینههای مختلف تجربه میکنند که میتواند بر کارکردهای خانواده تأثیر گذاشته و منجر به ناسازگاری و آسیبپذیری شود. هدف از پژوهش حاضر معرفی الگویی چندوجهی و پرکاربرد جهت ارزیابی و تبیین سازگاری خانوادههای کودکان با نیازهای ویژه است. مقالۀ حاضر مروری است که با روش مرور نظاممند موضوع در وبگاههای معتبر علمی، به بررسی الگوی دوگانۀ «ای بی سی ایکس» پرداخته و ضمن بررسی اجزای الگو، روش کاربرد آن نیز ارائه شده است. الگوی دوگانۀ «ای بی سی ایکس» الگویی چندبُعدی در تبیین میزان فشار روانی و سازگاری خانوادههای کودکان با نیازهای ویژه است. با بهرهگیری از این الگو، متخصصان، مربیان و کارشناسان میتوانند ضمن ارزیابی مطلوب میزان سازگاری خانوادههای کودکان با نیازهای ویژه، مداخلههای مناسبی برای بهبود عملکرد این خانوادهها انجام دهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوی دوگانۀ «ای بی سی ایکس»، فرایند سازگاری، فشار روانی ادراک‌شده، کودکان با نیازهای ویژه.

عنوان انگلیسی Assessment and Intervention in the Adaption Process of Families of Children with Special Needs: Introducing the Double ABCX Model
چکیده انگلیسی مقاله
Research findings indicate that parents of children with special needs may experience more stress in different contexts, which can affect family performance and lead to incompatibility and vulnerability. The present study aims to introduce a multifaceted and widely used model for assessing and explaining compatibility of families of children with special needs. This study employs a review design, systematically reviewing the subject in valid scientific databases to investigate the Double ABCX model, examine its components, and introduce its application. The Double ABCX model is a multifaceted model of explaining the level of stress and compatibility of families of children with special needs. By employing this model, specialists, educators, and experts can tailor interventions to improve family performance while optimally assessing compatibility of families of children with special needs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Adaption Process, Children with Special Needs, Double ABCX Model, Perceived Stress

نویسندگان مقاله محمد مدحی | mohamad madhi
education organization
آموزش و پرورش

امیر قمرانی |
دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی http://exceptionaleducation.ir/browse.php?a_code=A-10-319-5&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات