تعلیم و تربیت استثنائی، جلد ۲، شماره ۱۶۰، صفحات ۲۱-۳۶

عنوان فارسی تأثیر حضور کودک با اختلال نافرمانی مقابله‌ای بر کیفیت روابط اعضا‌ی خانواده با یکدیگر
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: اختلال نافرمانی مقابلهای از شایعترین اختلالهای رفتاری است که موجب تخریب شدید روابط بینفردی کودک با همتایان، دوستان و اعضای خانواده میشود. خانواده و کیفیت روابط متقابل در آن، بهمثابه نخستین و بادوامترین عامل سازندۀ شخصیت و رفتارهای بعدی کودک، عاملی تعیینکننده در تحول و سلامت روانی کودک در بزرگسالی است. نتایج بررسی پژوهشهای مختلف در این زمینه نشان داده است اختلال نافرمانی مقابلهای، پیامدهای مـــنفی بسیاری را برای خانواده به دنبال دارد و کودکان با این اختلال مشکلات فراوانی در روابط با والدین و خواهر - برادرهایشان تجربه میکنند. این کودکان در معرض مشکلاتی چون بیثباتی خانواده و مشکلات سازشیافتگی والدین، بدرفتاری والدین، و نیز نبود فضای صمیمی و گرم در روابط تنیزادگان (خواهر-برادرها) هستند. از اینرو، پژوهشها باید روی کیفیت روابط دوجانبۀ میان اعضای خانواده و کودک با اختلال نافرمانی مقابلهای تأکید کرده و مسیرهای مختلف این روابط را بررسی کنند. به همین منظور، در این مقاله ویژگیهای کودک با اختلال نافرمانی مقابلهای، کیفیت روابط کودک با والد، و نیز کیفیت روابط خواهر - برادرها در این خانوادهها بررسی و راهکارهای درمانی سودمندی جهت بهبود این روابط ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلال نافرمانی مقابله‌ای، روابط تنی‌زادگان (خواهر - برادرها)، کودک - والدین، کیفیت روابط

عنوان انگلیسی The Effect of the Presence of Oppositional Defiant Disorder in Children on the Quality of the Relationships among their Family Members
چکیده انگلیسی مقاله Oppositional Defiant Disorder (ODD) is one of the most common behavioral disorders that severely damages a child’s interpersonal relationships with peers, friends, and family members. The family and the quality of its interrelationships, as the first and most enduring factor in the formation of the child’s personality and subsequent behaviors, is a determining factor in the development of mental health of the child in adulthood.
The results of various studies in this field showed that ODD has many negative consequences for the family and children with such disorder that experience many problems in relationships with their parents and siblings. These children are exposed to problems such as family instability and parental adjustment problems, parental abuse, as well as lack of a warm and friendly atmosphere in sibling relationships. Therefore, there is a need for research on the quality of reciprocal relationships between family members and children with ODD and examine the different approaches to such relationships. For this purpose, the present study, reviews the characteristics of children with ODD, the quality of child-parent relationships, as well as the quality of sibling relationships in these families and proposes useful treatment strategies to improve these relationships.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Child-parent, Oppositional Defiant Disorder (ODD), Relationship Quality, Sibling Relationships

نویسندگان مقاله فائزه خداکرمی | faeze khodakarami
guilan university
دانشگاه گیلان

عباسعلی حسین خانزاده | abbasali hosseinkhanzadeh
guilan university
دانشگاه گیلان

محبوبه طاهر | mahboobe taher
Islamic Azad University of Shahrood
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود


نشانی اینترنتی http://exceptionaleducation.ir/browse.php?a_code=A-10-110-9&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اختلالات رفتاری
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات