تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مروری بر دستورالعمل‌ها و استانداردهای کیفی کمپوست
چکیده فارسی مقاله کمپوست یک روند تدریجی در طبیعت است که به وسیله آن مواد آلی با حضور هوا توسط میکروارگانیسم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها و قارچ&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها تجزیه می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شوند و حاصل آن کود با ارزشی است که می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__تواند در جاهای مختلف و حتی در باغچه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های خانگی مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل اهمیت کمپوست خانگی، از آن به عنوان ثروتی که دیده نمی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شود، اشاره شده است. با توجه به اهمیت کمپوست به جا است که دستورالعمل&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها و استانداردهای کمپوست مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله مروری بر دستورالعمل&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها و استانداردهای کیفی کمپوست صورت گرفته است و به استانداردها و حد مجاز غلظت عناصر در کمپوست اشاره و مقایسه صورت گرفته است. رعایت استانداردها به منظور کنترل کیفیت محصول نهایی حاصل از فرایند تولید کمپوست، حایز اهمیت می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. تطابق پارامترهای کنترل کیفی کود نهایی با استانداردها، سبب می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گردد که محصولی مناسب به بازار فروش عرضه گردد. ضمن این که از اثرات نامطلوب محصول بر محیط زیست، چرخه غذایی و غیره نیز جلوگیری می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شود.  __AWT_NOKT_COMMA__ واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: کمپوست، استاندارد، دستورالعمل، حد مجاز.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A review on qualitative guidelines and standards of Compost
چکیده انگلیسی مقاله Compost is a gradual process in nature by which organic materials are decomposed in the presence of air by microorganisms and fungi. The product is a valuable fertilizer that is used in different places even in home little gardens, so that it has signed as an unnoticed asset. With due attention to the importance of compost, its guidelines and standards should be evaluated. It is pointed and compared, in this assay to standards and permitted limit of element concentrations in compost. Permitted extent and different standards are presented in different tables. It is important to consider the standards for quality control of the final product in compost production process. Meantime, the product adverse effects on environment, food cycle and so on are prevented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Compost, Standard, Guideline, Permitted limit.

نویسندگان مقاله زهرا بیروتی | زهرا بيروتي
کارشناس ارشد منابع طبيعي، شرکت مهندسين مشاور و تحقيقات بهين آب زنده‌رود، اصفهان، ايران.
کارشناس ارشد منابع طبیعی، شرکت مهندسین مشاور و تحقیقات بهین آب زنده‌رود، اصفهان، ایران.

حمید‌رضا پورزمانی | حميد‌رضا پورزماني
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

سعید سامانی مجد | سعيد ساماني مجد
کارشناس ارشد، گروه مهندسي عمران، دانشکده محيط زيست، گروه پژوهشي زنده‌رود، اصفهان، ايران.
کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده محیط زیست، گروه پژوهشی زنده‌رود، اصفهان، ایران.

علیرضا وحدت‌پور | عليرضا وحدت‌پور
مدير شهرک فن‌آوري صنايع نوين استان اصفهان، اصفهان، ايران.
مدیر شهرک فن‌آوری صنایع نوین استان اصفهان، اصفهان، ایران.

محمدرضا جعفری | محمدرضا جعفري
مدير دفتر توسعه خوشه‌هاي صنعتي استان اصفهان، اصفهان، ايران.
مدیر دفتر توسعه خوشه‌های صنعتی استان اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-70&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات