تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت میکروبی آبمیوه‌های تازه در آبمیوه فروشی‌های شهر ایلام در سال ۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله مقدمه: عدم رعایت اصول بهداشتی در هنگام نگه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری، انتقال، فرآوری و مصرف مواد غذایی می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__توانند سبب فساد زود هنگام و ایجاد ضررهای اقتصادی و نیز ایجاد بیماری&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های عفونی در مصرف کننده گردد. در این تحقیق آبمیوه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های موجود در مراکز تهیه و توزیع شهر ایلام در سال 1389 از نظر وجود اشرشیاکلی و تعداد کلیفرم، باکتری هوازی، استافیلوکوکوس آرئوس، کپک و مخمر مورد بررسی قرار گرفت، تا زمینه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای جهت کنترل بهتر آلودگی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها فراهم گردد. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: این بررسی یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. از حدود 30 آبمیوه فروشی شهر ایلام در نیم سال اول سال 1389 یک نمونه برداشت شد. حجم نمونه برداشتی 250 میلی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__لیتر بود، که در شرایط استریل و در دمای 4 درجه سانتی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گراد در مدت کمتر از 6 ساعت به آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل گردید و بلافاصله مورد آزمایش قرار گرفتند. داده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها پس از گردآوری با نرم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 60 درصد نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مورد مطالعه به اشرشیاکلی، 33/73 درصد نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها به کلیفرم، 66/46 درصد نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها به باکتری&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های هوازی، 33/73 درصد نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها به استافیلوکوکوس آرئوس و 33/63 درصد به مخمر آلوده بوده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__اند. هیچ گونه آلودگی از نظر کپک در نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها مشاهده نشده است. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: طبق استاندارد اداره نظارت بر مواد غذایی، آبمیوه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های آماده مصرف در آبمیوه فروشی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها نبایستی اشرشیا&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__کلی و استافیلوکوکوس آرئوس داشته باشند و حد مجاز کلیفرم، باکتری هوازی، کپک و مخمر به ترتیب 102، 105 ×__AWT_NOKT_COMMA__ 5، 103، 104 در میلی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__لیتر آبمیوه می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان آلودگی آبمیوه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مورد مطالعه بالا می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. از این رو نظارت و کنترل دقیق بر مواد غذایی بیش از پیش تأکید و پیشنهاد می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گردد.  __AWT_NOKT_COMMA__ واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: کیفیت میکروبی، آبمیوه، ایلام.  __AWT_NOKT_COMMA__
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Microbial Quality of the Fresh Fruit Juices in Ilam Shopping Centres in 1389
چکیده انگلیسی مقاله Background: Lack of sanitation during storage, transmission, processing and consuming the food can cause early corruption and create economical losses and cause infectious diseases in consumers. In this study, available fruit juices in Ilam shopping centres were investigated in 1389 to identify the presence of Escherichia coli and the coliform number, aerobic bacteria, staphylococcus aurous, mould and yeast in juices in order to provide a better field to control the contaminations. Methods: This research was a descriptive-sectional study. Samples were collected from 30 juice retailers in Ilam city in the first semester of 1389. Each sample was 250ml which was transferred to microbiological lab, in sterilized condition, at 4oC and in less than 6 hours and was examined straight away. Then the data were analyzed using Excel software. Findings: The study findings indicated that about 60% of samples were contaminated by Escherichia coli, 73.33% by coliforms, 46.66% by aerobic bacteria, 73.33% by staphylococcus aurous and 63.33% by yeast. None of the samples had mould. Conclusion: According to the Food Administration, the ready-in-use juices in shops must not have Escherichia coli and Staphylococcus, and the permissive number of coliform, aerobic bacteria, mold and yeast is 102, 5 ×__AWT_NOKT_COMMA__ 105, 10 3 and 104 per mL juice, respectively. The results of the study indicated that the rate contamination in the studied juices were high. Thus exquisite monitoring and control on foodstuff are highly emphasized. __AWT_NOKT_COMMA__
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Microbial Quality, Fruit Juice, Ilam

نویسندگان مقاله اسرافیل عسگری | اسرافيل عسگري
عضو هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايلام،ايلام، ايران.
عضو هیأت علمی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام،ایلام، ایران.

حشمت‌اله نورمرادی | حشمت‌اله نورمرادي
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

علی دل‌پیشه | علي دل‌پيشه
دانشيار، گروه اپيدميولوژي باليني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران.
دانشیار، گروه اپیدمیولوژی بالینی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

زینب کریمی | زينب کريمي
کارشناس، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران.
کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-71&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات