تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تحلیل فضایی و سطح‌بندی بهداشتی استخرهای شنا
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استخرهای شنا به دلیل استفاده مداوم و همچنین شرایط بهداشتی متفاوت افراد استفاده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__کننده ممکن است مکانی مناسبی برای انتقال انواع بیماری&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها باشد. این موضوع از نگرانی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مهمی است که همیشه از نقطه نظر بهداشتی مطرح بوده است. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این تحقیق توصیفی، نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری به صورت غیراحتمالی هدف&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار انجام شد. مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک اصفهان با 19 مرکز بهداشتی و درمانی و 416832 نفر جمعیت، در مجموع 19 استخر را تحت پوشش دارد. با بررسی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های انجام شده، 16 استخر مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم به صورت میدانی و همچنین با استفاده از اطلاعات مستند شده در مرکز بهداشتی و درمانی فراهم شدند. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: استخرهای مورد بررسی 50 درصد دولتی و 50 درصد به صورت خصوصی بودند. استخرهای مورد بررسی 63 درصد سر پوشیده و 37 درصد رو باز بودند. از مجموع 16 استخر، 63 درصد دارای سیستم تصفیه می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشند و 37 درصد سیستم تصفیه آب ندارند. توزیع مکانی استخرها در محدوده مورد مطالعه توزیع مناسبی نیست و از مجموع 19 مرکز بهداشتی و درمانی، 9 مرکز استخری در محدوده آن&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها وجود ندارد در حالی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__که این 9 مرکز، وسعتی بیش از 50 درصد و جمعیتی معادل 206743 نفر را دارا می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشند. یک از استخرها استاندارد لازم از نظر رعایت فاصله از بزرگراه را نداشت. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: بررسی کامل در مورد شرایط بهداشتی و فضائی استخرها و برآورد تعداد استخر مورد نیاز مبتنی بر افراد، در محدوده مرکز بهداشتی شماره یک اصفهان ضروری می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. همچنین تهیه بانک اطلاعاتی کامل با استفاده از نرم افزار GIS که بتواند در اختیار محققین قرار گیرد، مورد نیاز است. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: استخرهای شنا، کلر باقیمانده، کلیفرم، تراکم جمعیت، GIS
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Spatial analysis and health grading of swimming pools
چکیده انگلیسی مقاله Background: Due to the continuous use and also the individual__AWT_QUOTE__s different health conditions that use the service, swimming pools may be a suitable place to transfer different types of diseases. It has always been a serious concern from the health point of view. Methods: In this descriptive study, the sampling was conducted as non- probable purposive. Isfahan Health Center number 1 including 19 health centers with 416 832 inhabitants, manages 19 pools in total. Investigations were conducted in 16 pools on the agenda. The required information was collected using the field method and also the documented information in the health center (physical features and microbial chlorination &ndash__AWT_NOKT_COMMA__ years 87 and 88) were reviewed. Findings: 50% of the studied pools were public and 50% private. About 63% were indoor pools and 37% outdoor. The findings indicated that 63% of the total 16 pools have filtration system and the remaining 37% have no water treatment system. The findings also showed that the spatial distribution of the pools in the studied area is not appropriate. Out of the total 19 health centers, 9 health centers do not have any pool in their territory. While these nine centers cover more than 50% of the total territory and have 206,743 populations. Conclusion: According to the results of this study it appears that a comprehensive review is required to investigate the health and spatial conditions of the pools and to estimate the number of pools required based on the number of people within a health center__AWT_QUOTE__s territory in Isfahan. Also providing a complete data bank by using GIS software is needed to assist the researchers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی زنگی آبادی | علي زنگي آبادي
.استاديار، گروه جغرافيا، دانشکده علوم انساني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
.استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

رحیم عالی | رحيم عالي
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

آرزو زارعی | آرزو زارعي
کارشناس بهداشت محيط، مرکز بهداشت شماره يک، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت شماره یک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

رضا قنبری | رضا قنبري
عضو هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران.
عضو هیأت علمی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-72&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات