تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت دریافت انرژی از ریز مغذی‌ها و ارتباط آن با شاخص‌های تن سنجی در جانبازان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات گوناگون نشان دادند که دریافت ریز مغذی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مختلف در جانبازان جنگ تحمیلی متفاوت با مقدار توصیه شده روزانه می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. در نتیجه جانبازان در معرض خطر سوء&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__تغذیه قرار دارند. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. افراد مورد بررسی 106 نفر و جمعیت مورد مطالعه جانبازان با درصد جانبازی بالای 10 درصد شهر اصفهان بود. جمع&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__آوری اطلاعات با استفاده از پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های فرم اطلاعات عمومی و یادآمد 2 روزه خوراک انجام شد. بررسی داده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها با نرم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__افزار تغذیه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای 4N و نرم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__افزار آماری 10SPSS انجام شد. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این مقاله به بررسی میانگین دریافت ریز مغذی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها و شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تن سنجی در افراد جانباز پرداخته شد. همچنین مقایسه میانگین دریافت ریز مغذی با مقادیر توصیه شده (RDA) و مقایسه میانگین شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تن سنجی با مقادیر استاندارد انجام شد. تعیین ارتباط بین مقدار دریافت ریز مغذی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها با شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تن سنجی نیز انجام شد. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: با توجه به یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مطالعه دریافتیم که الگوی دریافت غذایی جانبازان نیاز به اصلاح دارد. دریافت برخی از ریز مغذی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها کمتر از میزان توصیه شده بود با توجه به یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مربوط به شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تن سنجی و ترکیب بدن در این گروه که نشان می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دهد میزان چربی کل بیش از حد نرمال است، مشخص می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شود که فعالیت بدنی منظم نقش مهمی برای ارتقای سلامتی این افراد دارد. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: جانباز، ریزمغذی، تن سنجی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The condition of micronutrients and energy intake and its relationship with anthropometric indices in Isfahan Veterans
چکیده انگلیسی مقاله Background: Several studies showed that the micronutrient intake of the imposed war veterans is different than the recommended daily adequate (RDA). Consequently, veterans are at risk of malnutrition. Methods: This research was a cross-sectional study. The subjects studied included 106 individuals with over 10% disability in Isfahan city. Data collection was performed by using a public information questionnaire and a two-day dietary recall. The data review was conducted with N4 nutritional software and SPSS 10 statistical software. This project examined the average intake of micronutrients and mean anthropometric indices in veterans. Also, the mean intake of micronutrients was compared with RDA__AWT_NOKT_COMMA__ the mean anthropometric indices with the standard values was compared too. The relationship between the amount of intake of micronutrients with anthropometric indices was also determined. Findings: Intake of some amounts of micronutrients were lower than RDA and some of them was higher than RDA which appears to result from inadequate intake, catching a wide range of diseases and food and drug interactions. Also, according to the findings related to anthropometric indices and body composition in this group, the total amount of fat was more than normal level and determined that regular physical activity plays an important role to promote health is these people. Conclusion: According to the findings of the study we found that the pattern of food intake of veterans should be corrected.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Veteran, micronutrients, anthropometric.

نویسندگان مقاله زهرا سادات خسروی | زهرا سادات خسروي
دانشجوي تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

سحر صراف بانک | سحر صراف بانک
دانشجوي تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

رضا غیاثوند | رضا غياثوند
استاديار، گروه تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
استادیار، گروه تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

مهسا ملک احمدی | مهسا ملک احمدي
دانشجوي تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

جلال صبوری | جلال صبوري
دانشجوي تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

الهام رضایی | الهام رضايي
دانشجوي تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-73&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات