تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی فراوانی برخی عوامل مؤثر در انتخاب نوع زایمان در شهرستان خمینی‌شهر، استان اصفهان، ۱۳۸۷
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در زایمان&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های سزارین، مرگ و میر مادر به طور چشمگیری افزایش می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__یابد. علل اصلی مرگ شامل آندومیومتریت، خونریزی، عفونت دستگاه ادراری و ترومبوآمبولیسم می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. میزان شیوع سزارین در اصفهان در سال 1387 به 4/52 درصد و در خمینی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شهر به 54 درصد رسیده است و &zwnj__AWT_NOKT_COMMA__این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت برای سال 2010 هدف را 15 درصد بیان نموده است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: پژوهش به صورت مقطعی در بین 190 نفر از زنانی که در سه ماهه نخست سال 1387 زایمان کرده بودند صورت گرفت. اطلاعات از طریق پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه و با انجام مصاحبه تکمیل گردید و از آزمون&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های  __AWT_NOKT_COMMA__t-testمستقل، کای اسکویر، آزمون همبستگی اسپیـرمـن و همبستـگی پیـرسون استفـاده شد و 05/0 &zwnj__AWT_NOKT_COMMA__<__AWT_NOKT_COMMA__ P معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار تلقی گردید. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: نتایج نشان دادند که میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی در زنان با زایمان طبیعی3/2 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 71 و در زنان با سزارین 2 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 6/62 و میانگین و انحراف معیار نمره نگرش در زنان با زایمان طبیعی 1 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 5/51 و در سزارین 8 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 7/45 است، همچنین آزمون t-test تفاوت بین دو گروه را معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار نشان داد. توزیع فراوانی عوامل مؤثر در انتخاب نوع زایمان نیز بر حسب نوع زایمان تفاوت معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار نشان داد. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: علاوه بر آگاهی و نگرش، فاکتورهای دیگری نیز در انتخاب نوع زایمان مؤثر هستند که از آن جمله می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__توان پزشک، همسر، دوستان و اعتقادهای شخصی را نامبرد. بنابراین با افزایش میزان آگاهی و بهبود نگرش مادران، می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__توان در جهت کاهش میزان سزارین گام برداشت. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: سزارین، زایمان طبیعی، عوامل مرتبط، خمینی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شهر.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Frequency of Cesarean Section and its Related Factors in khomeinyshahr- Isfahan Province 2005
چکیده انگلیسی مقاله Background: The rate of maternal mortality is higher significantly in Cesarean operation. The main causes of death include: endomiometritis, bleeding, urinary tract infection and tromboembolism. While WHO has set the goal of 15% till year 2010 for cesareans, it rate was 52.4% and 54% for Isfahan province and Khomeinyshahr, respectively in 2008. The aim of this study was to determine factors influencing choice of this type of delivery. Methods: The research was performed as a cross-sectional study among 190 women who had delivery in first quarter of 2008. Data collected by questionnaire and interview and analyzed through t-test, c2, Spearman and Pearson correlation tests. Findings: Mean and standard deviation of knowledge value was 71 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 2.3 and 62.6 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 2 in women with normal delivery and cesarean section, respectively (P <__AWT_NOKT_COMMA__ 0.05). Mean and standard deviation value of attitude among women with normal delivery and cesarean section was 51.5 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 1 and 45.7 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 8 respectively (P <__AWT_NOKT_COMMA__ 0.05). Frequency of effective factors in choosing the type of delivery was different significantly in women with normal delivery and cesarean section. Conclusion: In addition to knowledge and attitudes, other factors also affect the choice of type of delivery such as: the doctor, husband, friends and personal beliefs. Therefore improving the knowledge and attitudes of women regarding cesarean section we could reduce its rate.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهره فتحیان | زهره فتحيان
كارشناس ارشد آموزش بهداشت، مركز بهداشت خميني‌شهر، اصفهان، ايران.
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز بهداشت خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

غلامرضا شریفی‌راد | غلامرضا شريفي‌راد
دانشيار، گروه آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

زهرا فتحیان | زهرا فتحيان
بهداشت خانواده، مركز بهداشت خميني‌شهر، اصفهان، ايران.
بهداشت خانواده، مرکز بهداشت خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

فاطمه پزشکی | فاطمه پزشكي
كارشناس مامايي، مركز بهداشت خميني‌شهر، اصفهان، ايران.
کارشناس مامایی، مرکز بهداشت خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-74&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات