تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی همه‌‌گیر‌شناسی حیوان گزیدگی در شهرستان آق قلا
چکیده فارسی مقاله مقدمه: حیوان گزیدگی یکی از معضلات و مشکلات بهداشت عمومی است که بالقوه خطر ایجاد بیماری هاری را دارد. این پژوهش با همه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیر&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شناسی حیوان گزیدگی در شهرستان آق قلا در طی سال&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های 1388-1379 انجام گرفت. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. تعداد13142 موردحیوان گزیدگی ثبت شده در مرکز درمان هاری شهرستان آق قلا به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق دفاتر ثبت مشخصات افراد مراجعه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__کننده به مرکز هاری شهرستان آق قلا بود. داده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های جمع&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__آوری شده از طریق آمارتوصیفی به صورت توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون کا&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ی اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: تعداد 13142 مورد حیوان گزیده ثبت شده 9479 نفر (1/72درصد) مرد و 3663 نفر (9/27 درصد) زن بودند. اکثریت آنان (1/72 درصد) مرد بودند. میانگین و انحراف معیار مصدومین 8/17±__AWT_NOKT_COMMA__0/25 سال و اکثریت آنان (84 درصد) ساکن روستا بود. اکثریت موارد گزش باتعداد 12893(8/97 درصد) توسط سگ بوده و 6/69 درصد موارد در پا اتفاق افتاده بود. از نظر شغل دانش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__آموزان با 9/28 درصد بیشترین فراوانی را داشت. بیشترین فراوانی گزش در فصل بهار بود (8/28 درصد). میانگین بروز 1222 در یک&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__صد&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__هزار&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نفر محاسبه گردید. بیشترین میزان بروز با 1678 در یک&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__صدهزارنفر در سال 1383 و کمترین آن با 1005 در یک&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__صدهزار&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نفر مربوط به سال 1388 بود.بین فصل و تعداد گزش ارتباط معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری وجود داشت. (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.05). نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: میزان بروز حیوان گزیدگی در شهرستان آق قلا نسبت به دیگر مطالعات انجام شده در نقاط مختلف کشور بسیار بالا است. با توجه به صرف هزینه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های زیاد ناشی از تزریق واکسیناسیون و سرم ضدهاری اقدامات لازم جهت کاهش این معضل ضروری به&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ نظر می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__رسد. واژ&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ه های کلیدی: همه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیرشناسی، بروز، هاری، حیوان گزیدگی، آق قلا
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Epidemiology of Animal Bite in Aq Qala City
چکیده انگلیسی مقاله Background: Animal bites considered as one of the issues and problems of public health that potentially has the risk of rabies disease. This study was conducted to determine the epidemiology of animal bite in Aq Qala city during the years1998-2009. Methods: In this descriptive cross-sectional study, 13142 cases of animal bite recorded in Aq Qala city rabies treatment center selected by census method were studied. Data collection tool was the information of individuals__AWT_QUOTE__ registered office profile that had referred to rabies center of Aq Qala city. Obtained data analyzed using descriptive statistics (frequency distribution, percentage, mean and standard deviation) and chi square test. Findings: 13142 cases (72.1% men and 27.9% women) had been registered. Mean age of injured population was 25.0 +/- 17.8 and most of them (84%) were rural. Most cases of animal bite were by dogs (97.8%) and occurred in the leg (69.6%). Regarding the occupation, most of the injured populations were students (28.9%). The highest frequencies of bites were in the spring (28.8%). The incidence rate of animal bite was 1/100000 people. The highest and lowest incidence rate was 1678/100000 in 2004 and 1005/100000 in 2009, respectively. There was significant relationship between season and number of bites (P <__AWT_NOKT_COMMA__ 0.05). Conclusion: The incidence of animal bites in Aq Qala city was higher than other studies in different parts of the country. Considering the high costs of anti-rabies serum and vaccination, necessary measures is essential to reduce the incidence rate of this problem.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Epidemiology, Incidence, Rabies, Animal bites, Aq Qala

نویسندگان مقاله ناصر بهنام پور | ناصر بهنام پور
دانشجوي دکتراي تخصصي آمار زيستي، مربي گروه بهداشت عمومي، دانشکده پيراپزشکي و بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران.
دانشجوی دکترای تخصصی آمار زیستی، مربی گروه بهداشت عمومی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

عبدالرحمان چرکزی | عبدالرحمان چرکزي
دانشجوي دکتراي تخصصي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و عضو هيأت علمي، گروه بهداشت عمومي، دانشکده پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران.
دانشجوی دکترای تخصصی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عضو هیأت علمی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

مهری فتحی | مهري فتحي
کارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران.
کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

عبدالطیف اسماعیلی | عبدالطيف اسماعيلي
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، بيمارستان آل جليل آق قلا، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران.
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، بیمارستان آل جلیل آق قلا، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

حسین شهنازی | حسين شهنازي
دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

هاشم حشمتی | هاشم حشمتي
مربي، گروه بهداشت عمومي، دانشکده پيراپزشکي و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران.
مربی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-75&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات