تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کارایی ماده منعقد کنننده PAClدر کاهش کدورت آب رودخانه شهر چای ارومیه و اثرات بهداشتی آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه با افزایش جمعیت، آب&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های سطحی از مهم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین منابع مورد استفاده برای مصارف خانگی و صنعتی می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشند، که جهت تصفیه متداول این آب&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها از مواد منعقد کننده استفاده می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شود. منبع تأمین آب آشامیدنی بخشی از شهر ارومیه، رودخانه شهر چای است. از این رو، هدف این تحقیق بررسی امکان کاربرد پلی آلومنیوم کلراید در تصفیه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__خانه آب شماره 1 ارومیه و بررسی اثرات بهداشتی آن بود. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این مطالعه توصیفی&ndash__AWT_NOKT_COMMA__ مقطعی، نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__برداری در فصل بهار انجام شد و با استفاده از دستگاه جار&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__تست، غلظت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مختلفی از ماده منعقد کننده PACl (Poly Aluminum Chloride) به نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها افزوده شد، تا مناسب&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین غلظت آن به دست آید. در این آزمایشات همچنین مقادیر pH، کدورت، قلیاییت و مقادیر آلومینیوم باقیمانده نیز مورد آزمایش قرار گرفت. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات، غلظت آلومینیوم باقیمانده در محدوده (5 تا 20 mg/lit) PACl مصرفی، حداکثر mg/lit 29/0 و در محدوده مصرفی (20 تا mg/lit 40)، حداکثر 5/0 mg/lit بود. همچنین راندمان حذف کدورت در محدوده کمتر از NTU 100، در حدود 78 تا 98 درصد و در محدوده بیشتر از NTU 100، بالاتر از 99 درصد به دست آمد؛ به طوری که با افزایش کدورت، حذف آن بهتر صورت گرفته است. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: به دلیل غلظت کم مورد نیاز PACl و در نتیجه تولید اندک لجن، مصرف قلیاییت، کم و کاهش اندک pH، کاربرد PACl اقتصادی بوده، از نظر بهداشتی نیز در غلظت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کمتر از 20 mg/lit، آلومینیوم باقیمانده کمتری داشت، ولی در غلظت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های بالاتر از 20 mg/lit آلومینیوم باقیمانده ایجاد کرده، از لحاظ بهداشتی و ارتباط مشکوک آن با بیماری آلزایمر، نامناسب می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: پلی آلومینیوم کلراید، آزمایش جار، تصفیه آب، اثرات بهداشتی.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Coagulation Efficiency of PACI in Reduction of Water Turibidty in Shahrchay River in City of Orumieh and its Health Effects
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today with population growing, surface water is one of the most important water resources used for domestic and industrial consumptions. In order to purify the surface water, coagulants materials are used. The purpose of this study was to assess the possibility of using poly aluminum chloride (PACl) in water refinery number 1 in city of Orumieh and investigating its health effects. Methods: In this cross - sectional study, samples were taken in spring and then various concentrations of PACl coagulants material were added to the samples by using the jar test device to obtain the most suitable concentration. Also in this experiment the values of pH, turbidity, alkalinity and residual aluminum were measured. Findings: Based on the findings of the experiments the concentration of residual aluminum in the range of 5 to 20 mg/lit coagulant consumption was 0.29 mg/lit and also in the range of 20 to 40 mg/lit coagulant consumption it was 0.5 mg/lit. The efficiency of turbidity removal within less than 100 NTU was approximately 78% to 98% and in the range of over 100 NTU, more than 99%, thus by increasing the turbidity, removal is more effective. Conclusion: According to the required low concentration of PACl and consequently less sludge production, low coagulant consumption and small reduction of pH, PACl application is economical__AWT_NOKT_COMMA__ and also in density of less than 20 mg/lit, the residual aluminum was lower but more residual aluminum was produced in over 20 mg/lit concentration which is inappropriate in terms of its association with Alzheimer&apos__AWT_NOKT_COMMA__s disease and health issues.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی‌ احمد آقاپور | علي‌ احمد آقاپور
کارشناس،گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران.
کارشناس،گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

امیر محمدی | امير محمدي
کارشناس، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران.
کارشناس، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-76&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات