تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان
چکیده فارسی مقاله  __AWT_NOKT_COMMA__مقدمه: تشنج ناشی از تب یکی از شایع&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین مشکلات کودکان در سنین 5 ماهگی تا 6 سالگی می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان انجام شده است. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: کارآزمایی بالینی روی 88 نفر از مادران دارای کودک زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان، با تقسیم تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. داده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها با پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ در دو زمان قبل و 1 ماه پس از مداخله آموزشی جمع&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__آوری گردید. مداخله در 3 جلسه آموزشی به مدت 60 دقیقه انجام شد. اطلاعات با آزمون&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های آمار&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ی تجزیه وتحلیل گردید . یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: میانگین سن مادران در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 9/3±__AWT_NOKT_COMMA__75/26 و 4±__AWT_NOKT_COMMA__84/26 سال بود پس از مداخله آموزشی افزایش معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری در میانگین نمره آگاهی (001/0>P)، نگرش (04/0= P) و عملکرد (01/ 0 =P) مادران در گروه مداخله نسبت به زمان پیش از مداخله آموزشی ایجاد شد. همچنین تغییر معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری در میانگین متغیر&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های ذکر شده قبل و پس از مداخله آموزشی در گروه کنترل دیده نشد. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: مداخله آموزشی با هدف کنترل تب به منظور پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودک زیر دو سال توانسته است با افزایش آگاهی و نگرش مادران سبب بهبود عملکرد آنان نیز شود. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: آموزش، آگاهی، نگرش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__، عملکرد، تشنج ناشی از تب، مادران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of educational program on knowledge, attitude and practice of mothers regarding prevention of febrile seizure in children
چکیده انگلیسی مقاله Background: Febrile convulsion is one of the most common problems in children aged 5 months to 6 years. The aim of this study was to explore the effectiveness of educational program on mothers for prevention of febrile seizure in children. Methods: In this clinical trial study, 88 mothers were chosen who were divided in to intervention and control groups, randomly. Data of control and intervention groups was collected in two stages, before intervention and one month after intervention by a validated and reliable questionnaire. The intervention was consisted of three educational sessions each one for 60 minutes. Data were analyzed using chi-square, t-test and paired t-test. Findings: Age average of subjects in intervention group and in control group was 26.75 and 26.84 years, respectively. The results showed significant increase in the knowledge (p<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.001), attitude (p=0.04) and practice (p=0.01) in intervention group one month after intervention compared to those before intervention, while such increase was not seen in control group. Conclusion: This study confirmed the efficiency of educational interventions in improving mother&apos__AWT_NOKT_COMMA__s knowledge, attitude and practice regarding prevention of febrile seizure in children.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Education, KAP, Febrile seizure, Mothers

نویسندگان مقاله آرش نجیمی | آرش نجيمي
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

نیره کثیری دولت آبادی | نيره کثيري دولت آبادي
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

احمدعلی اسلامی | احمدعلي اسلامي
استاديار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
استادیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

غلامرضا شریفی راد | غلامرضا شريفي راد
دانشيار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-77&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات