تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی شدت ناراحتی‌های کمر با فاکتورهای روانی- اجتماعی شغلی و عوامل ارگونومیگی در پرستاران بخش اورژانس
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فاکتورهای مؤثر در ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی ازجمله کمردرد از مباحث مهم دانش ارگونومی می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد هدفِ این تحقیق بررسی رابطه شدت ناراحتی در ناحیه کمر با دو فاکتور عامل کمردرد شغلی- عوامل&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ خطر &zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ارگونومیکی و عوامل روانی- اجتماعی- که در پرستاران بخش اورژانس افزایش بالایی دارند، بود. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: این مطالعه مقطعی بر روی 120 نفر از پرستاران بخش اورژانس سه بیمارستان در اصفهان انجام شد. در این تحقیق برای ارزیابی روزانه عواملِ شغلی روانی- اجتماعی، عوامل خطر ارگونومیکی و شدت ناراحتی کمر به ترتیب از پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه معتبر محتوای شغلی(Job Content Questionnaire)، چک&zwj__AWT_NOKT_COMMA__&zwj__AWT_NOKT_COMMA__&zwj__AWT_NOKT_COMMA__ لیست شناسایی خطرات&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ارگونومیکی (NIOSH, 1994) و پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه نوردیک استفاده شد. سؤالات در پایان هر روز کاری به مدت پنج هفته از افراد پرسیده شدند. اطلاعات با آزمون آماری Spearman ، Mann-Whitney، اسمیرنوف کولوگروف و نرم افزارSPSS18/PASW  __AWT_NOKT_COMMA__تجزیه وتحلیل گردید. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: نیاز کار، ماهیت شغل، تقابل اجتماعی با شدت ناراحتی کمر رابطه معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری داشتند (P-value<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.05). درحالی که میان آزادی تصمیم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری با شدت ناراحتی کمر رابطه وجود نداشت. همچنین رابطه میان شدت ناراحتی کمر و عوامل خطر ارگونومیکی معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار بود (P-value<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.05). __AWT_NOKT_COMMA__ نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: این مطالعه نشان داد که با کاهش تقابل اجتماعی و افزایش نیاز&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__کاری، ماهیت شغل و عوامل&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ خطر &zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ارگونومیکی، شدت ناراحتی کمر در پرستاران بخش اورژانس افزایش می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__یابد. بنابراین به منظور کاهش شدت ناراحتی کمر در پرستاران، باید علاوه بر فاکتورهای ارگونومیکی، عوامل روانی اجتماعی را نیز مد&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نظر قرار داد. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: عوامل شغلی روانی اجتماعی، عوامل ارگونومیکی، کمردرد، پرستاران بخش اورژانس
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ergonomics factors in relation to low back discomfort in emergency Unit nurses
چکیده انگلیسی مقاله Background: The aim of this study was to evaluate the relation of intensity of low back discomfort with two factors that contribute to low back pain -Ergonomics risk factors and psychosocial factors- most seen in emergency unit nurses. Methods: This cross-sectional survey was conducted on 120 emergency unit nurses in Isfehan. For daily assessment of psychosocial and Ergonomics factors and intensity of Low back discomfort, questionnaires such as: Job Content, Ergonomics hazards and Nordic questionnaire were used respectively. Nurses were questioned during a 5-week period, at the end of each shift work. Using Spearman, Mann-Whitney and Kolmogorov-Smirnove test, the final results were analyzed with SPSS software18/PASW. Findings: There was significant relationship between work demand, job content, social support and intensity of low back discomfort (P-value<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.05). But there was not any link between intensity of Low Back discomfort and decision latitude. Also there was significant relationship between Intensity of low back discomfort and Ergonomics risk factors. Conclusion: This study showed that intensity of low back discomfort will increase with decreasing social support and increasing work demand, Job Content and Ergonomics factors. So, to decrease work related low back discomfort, psychosocial factors should be attended in addition to Ergonomics factors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان اله حبیبی | احسان اله حبيبي
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

سیامک پورعبدیان | سيامك پورعبديان
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

آزاده کیانپور اتابکی | آزاده کيانپور اتابکي
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

سید محسن حسینی | سيد محسن حسيني
استاديار، گروه اپيدميولوژي و آمارزيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، اصفهان، ايران.
استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-78&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات