تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی و مقایسه دریافت انرژی و درشت مغذی‌ها در زنان ورزشکار آئروبیک در دو منطقه اجتماعی- اقتصادی مختلف شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی دریافت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های غذایی زنان ورزشکار آئروبیک در دو منطقه اجتماعی- اقتصادی مختلف در شهر اصفهان است. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این مطالعه تحلیلی 99 زن در رنج سنی 50-15 سال که با نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری تصادفی انتخاب شدند، شرکت کردند (50 زن در منطقه اقتصادی پایین و 49 زن در منطقه اقتصادی بالا). اطلاعات دموگرافیک با کمک پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه و شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تن&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__سنجی شامل قد، وزن و دور کمر با متر نواری و ترازو جمع آوری شدند. با تکمیل پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه یادآمد 24 ساعته برای 2 روز متوالی، اطلاعات غذایی افراد مورد مطالعه به دست آمد. جهت آنالیز داده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها از نرم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__افزار 4 Nutritionist و 18SPSS استفاده شد. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: میانگین دریافت انرژی در زنان بالا شهر 86/561 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 19/1479 و در زنان پایین شهر 354/498 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 68/1300 کیلوکالری به دست آمد که تفاوت معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری بین دریافت انرژی در این دو گروه وجود نداشت (098/0 = P). میانگین دریافت پروتئین در منطقه اقتصادی پایین 85/5 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 41/17 درصد و در منطقه اقصادی بالا 12/4 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 94/17 درصد به دست آمد که تفاوت معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری بین این دو وجود نداشت (606/0 = P). میانگین دریافت کربوهیدرات در منطقه اقتصادی پایین 76/9 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 85/61 و در منطقه اقصادی بالا 62/6 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 48/54 به دست آمد که تفاوت بین میانگین&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها، معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار است (001/0 P <__AWT_NOKT_COMMA__) و میانگین دریافت کربوهیدرات در منطقه اقتصادی پایین به طور قابل توجهی بالاتر از منطقه اقتصادی بالا می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. میانگین دریافت چربی در منطقه اقتصادی پایین 24/8 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 88/23 درصد و در منطقه اقصادی بالا 68/6 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 07/30 درصد به دست آمد که تفاوت بین دو گروه معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار است (001/0 P <__AWT_NOKT_COMMA__) و میانگین دریافت چربی در منطقه اقتصادی بالا به مقدار قابل توجهی بیشتر از منطقه اقتصادی پایین می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: این مطالعه نشان می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دهد که دریافت چربی و کربوهیدرات در دو منطقه اجتماعی- اقتصادی مختلف شهر اصفهان متفاوت است که ممکن است به دلیل تفاوت در الگوهای غذایی منطقه باشد. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: درشت مغذی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها، منطقه اجتماعی- اقتصادی، ورزشکار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of the Energy and Macronutrient Intakes in Female Aerobic Athletes in Two Different Social- Economic Areas in Isfahan in 2009
چکیده انگلیسی مقاله Background: The purpose of this study was to assess the energy and nutritional intakes of female aerobic athletes in two different social - economic classes.  __AWT_NOKT_COMMA__ Methods: The subjects were 99 female aerobic athletes aged between 15 to 50 years old. The dietary and energy intakes were based on 2 day 24 hours food recall. The demographic details were assessed by anthropometric measurements including height, weight and waste line using a measuring tape and a scale. The collected data were analyzed using the Nutritionist IV and SPSS 18.  __AWT_NOKT_COMMA__ Findings: The energy intake was 1479.19 ±__AWT_NOKT_COMMA__561.86 kcal in the high social - economic class and 1300.68 ±__AWT_NOKT_COMMA__498.354 kcal in the low social - economic class. There was no significant difference between the two areas. (P=0.98) The mean protein intake in the low social- economic class was 17.41%±__AWT_NOKT_COMMA__5.85 and in the high social - economic class 54.48±__AWT_NOKT_COMMA__%6.62.There was no significant difference between the two areas. (P=0/606) The Mean intake of carbohydrate was 61.85%±__AWT_NOKT_COMMA__9.76 in the low social - economic class and 54.48%±__AWT_NOKT_COMMA__6.62 in the high social - economic class that means the carbohydrate intake in the low social - economic class was significantly higher than the high social- economic class. (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0/001) The mean intake of the fat was 23.88%±__AWT_NOKT_COMMA__ 8.24 in the low social - economic class and 30.07%±__AWT_NOKT_COMMA__6.68 in the high social - economic class that means the fat intake in the high social - economic class was significantly higher than the low social - economic class. (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0/001)  __AWT_NOKT_COMMA__ Conclusion: The findings of this study indicated that the intake of dietary fat and carbohydrate was significantly different in the two areas. This could be as a result of different food patterns in the two areas.  __AWT_NOKT_COMMA__ Key Words: Macronutrients, Social - Economic Class, Athlete
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رضا غیاثوند | رضا غياثوند
استاديار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
استادیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

زهرا ربانی | زهرا رباني
دانشجوي کارشناسي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

سیما گودرزی | سيما گودرزي
دانشجوي کارشناسي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

غلامرضا عسگری | غلامرضا عسگري
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

محمد صالحی | محمد صالحي
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

اعظم برزویی | اعظم برزويي
دانشجوي کارشناسي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-81&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات