تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مطالعات میدانی جهت بررسی پدیده تغذیه‌گرایی در تالاب انزلی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پدیده تغذیه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گرایی به چالشی جدی برای بسیاری از اکوسیستم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های آبی طی سال&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های اخیر تبدیل شده است. پدیده مذکور در تالاب انزلی که به عنوان یکی از اکوسیستم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پراهمیت از ابعاد گوناگون زیست&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__محیطی و اقتصادی مطرح می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد، به دلیل افزایش بیش از حد بار مواد مغذی ناشی از فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های انسانی، کشاورزی و صنعتی در حوزه آبریز آن&rlm__AWT_NOKT_COMMA__، سلامت تالاب را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است. بنابراین در این تحقیق، مطالعات میدانی و نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__برداری از نقاط مختلف تالاب صورت گرفت و سپس اطلاعات به دست آمده، تحلیل گردید و در نهایت وضعیت تالاب از نقطه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نظر تغذیه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گرایی آن، که از مهم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های وضعیتی تالاب&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها و دریاچه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد، مورد بررسی قرار گرفت. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این تحقیق علاوه بر انجام مطالعات میدانی، جهت تعیین وضعیت کیفی تالاب از نقطه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نظر بارهای مواد مغذی و محاسبه میزان ورودی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها به تالاب، نتایج به دست آمده از سنجش پارامترهای نیتروژن کل و فسفر کل از 21 ایستگاه منطقه مورد مطالعه، به سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی منتقل شد و از طریق مقایسه با استانداردهای بین&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__المللی، وضعیت تغذیه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گرایی تالاب مشخص گردید. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این مطالعه مشخص گردید که چون تالاب نسبت به سال&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های گذشته، پذیرنده بارهای بیشتری از مواد مغذی است، اغلب بخش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تالاب حاوی غلظت بالایی از نیتروژن و فسفر کل است. همچنین بررسی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های بیشتر با استفاده از روش پیشنهادی نورنبرگ بر مبنای شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های نیتروژن و فسفر کل نشان داد که وضعیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ فوق&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__مغذی در تمامی نقاط تالاب حاکم می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: هر چند که در این تحقیق از روشی بسیار ساده با کمترین هزینه محاسباتی جهت تعیین وضعیت تغذیه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گرایی در تالاب انزلی استفاده گردید&rlm__AWT_NOKT_COMMA__، اما نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی انجام گرفته بر تالاب در این راستا، تطابق خوبی از خود نشان می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دهد.  __AWT_NOKT_COMMA__ واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: تغذیه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گرایی، تالاب انزلی، فسفات کل، نیتروژن کل
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Field Studies to Investigate the Eutrophication Problem in the Anzali Wetland
چکیده انگلیسی مقاله Background: In the recent years, eutrophication has become a serious challenge for many of the water ecosystems. It has affected the environmental and economical aspects of the Anzali Wetland, which is known as one of the significant ecosystem. Due to the increase of the nutrient loadings from the industrial, agricultural and human activities, the wetland__AWT_QUOTE__s health is faced many serious problems. Therefore, in this study the wetland condition is evaluated through the field measurements and sampling from various regions of the wetland__AWT_NOKT_COMMA__ then the data obtained were analyzed in order to review this conditions from the Eutrophicational point of view that is one of the most important conditional indexes of the lakes and wetlands.  __AWT_NOKT_COMMA__Methods: In this research, in addition to use the field measurements to determine the wetland quality status related to the nutrient loadings, the results from total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) measured parameters of 21 stations in the study area were transferred to the Geographical Information System (GIS) and then the Eutrophication condition of the wetland was determined in comparison to international standards.  __AWT_NOKT_COMMA__Findings: This study illustrated that since the wetland has received more nutrients loading comparing to the few past years, so most of the wetland regions have high levels of TN and TP. Also, performing more investigations using Nurnberg method based on TN and TP depicted that hypertrophic status is dominated in all over the wetland.  __AWT_NOKT_COMMA__Conclusion: although the procedure used in this research was very simple and with the least computational cost to determine the hypertrophic status of the Anzali Wetland, but the findings gained from the study is in compliance with the previous results achieved.  __AWT_NOKT_COMMA__
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عباس اکبرزاده | عباس اكبرزاده
دکتراي تخصصي، مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو، تهران، ايران.
دکترای تخصصی، مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران، ایران.

محسن اربابی | محسن اربابي
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهركرد، ايران.
استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-82&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات