تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: رضایت زناشویی مهم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین و اساسی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین عامل جهت پایداری و دوام زندگی مشترک است. رضایت زناشویی زمانی وجود دارد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار منطبق باشد. در صورتی که زوج&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها بتوانند سطح رضایت را در زندگی زناشویی افزایش دهند، خانواده را از آسیب&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها محفوظ می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دارند. هدف این مطالعه تأثیر آموزش جنسی بر افزایش رضایت زناشویی و ابعاد آن شامل سازگاری با شخصیت همسر، بهبود ارتباط، رابطه جنسی، حل تعارض،وایجاد نقش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مساوات طلبانه می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: مطالعه نیمه تجربی با روش نمونه گیری تصادفی روی 30 زوج (60 نفر) مراجعه کننده به فرهنگ&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__سرای خانواده در شهر اصفهان در دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. اعضای دو گروه قبل از شروع جلسات پیش آزمون را تکمیل کردند. سپس زوجین گروه آزمایش بعد از یک هفته در جلسات آموزش جنسی شرکت کردند. بعد از گذشت یک ماه، هر دو گروه به پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش در 6 جلسه یک&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ساعت و نیم شرکت کردند. ابزار گردآوری داده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه کوتاه انریچ و مشخصات دموگرافیک بود. اطلاعات از طریق آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) با نرم افزار SPSS 16 تجزیه وتحلیل شد. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: نتایج پژوهش با آزمون تحلیل کوواریانس نشان از تأثیر آموزش جنسی در افزایش رضایت زناشویی (001/0>P، 78/118=F) و خرده مقیاس&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های رضایت از شخصیت همسر (001/0>P، 89/69=F)، بهبود ارتباط (001/0>P، 98/90=F)، رابطه جنسی (001/0>P، 87/51=F)، حل تعارض (001/0>P، 46/74=F) بود ولی در خرده مقیاس&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های اوقات فراغت (28/0=P، 54/7=F) و علائق به خویشان و دوستان (18/0=P، 35/2=F) تفاوت معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری دیده نشد. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: رابطه جنسی زن و شوهر مهم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین عامل تعیین&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__کننده زندگی زناشویی است. آموزش جنسی با افزایش رضایت جنسی می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__تواند باعث افزایش در رضایت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__مندی و شادکامی کلی زناشویی گردد. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: آموزش جنسی&ndash__AWT_NOKT_COMMA__ رضایت زناشویی- زوجین
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Sex Education on Improving Couples Marital Satisfaction in Isfahan
چکیده انگلیسی مقاله Background: Marital satisfaction is the most important and fundamental factor in stability and continuity of couples&prime__AWT_NOKT_COMMA__ life. It exists when the situation in marital relationships is in agreement with its expectation. While couples can increase their satisfaction level in marital life, the family remains safe. Therefore the effect of sexual education on the growth of marital satisfaction and its dimensions such as adjustment in spouse__AWT_QUOTE__s personality, relationship improvement, sexual relationship, conflict solving, and equalitarian roles were the purpose of this research. Methods: In this quasi-experimental pre-post test study, 60 couples from cultural centers in Isfahan were selected and randomized in two of experimental and control groups. The data was collected by Enrich short questionnaire and demographic characteristics of studied subjects recorded. The data was analyzed with SPSS. Findings: Sex education had significant effect on the increase of marital satisfaction (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.001, F=118.78), subscales of satisfaction with spouse__AWT_QUOTE__s Personality (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.001, F=69.89), Relationship improvement (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.001, F=90.98), sexual Relationship (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.001, F=51.87) conflict solving (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.001, F=74.46).It had no significant effect on the subscales such as Leisure time (P=0.28, F=7.54) and interests to relatives and friends (P=0.18, F=2.35) Conclusion: Sexual relationship is a key factor in marital life. Sex education could increase the overall marital satisfaction and happiness due to increases of sexual satisfaction
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sex education, Marital satisfaction, Couples &,amp,nbsp

نویسندگان مقاله مرضیه شاه سیاه | مرضيه شاه سياه
کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.
کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

فاطمه بهرامی | فاطمه بهرامي
دانشيار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

عذرا اعتمادی | عذرا اعتمادي
استاديار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

سیامک محبی | سيامک محبي
عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشکي قم و دانشجوي دکتري تخصصي آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی قم و دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-84&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات