تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی الگوهای غذایی غالب، چاقی عمومی و چاقی شکمی در زنان معلم تهرانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ حاضر با هدف شناسایی ارتباط الگوهای غذایی غالب با چاقی عمومی و چاقی شکمی در زنان معلم تهرانی انجام شد. __AWT_NOKT_COMMA__ روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این مطالعه مقطعی، 486 فرد 60-40 ساله از معلمان زن تهرانی به روش نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری خوشه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای چند مرحله&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند. دریافت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های غذایی افراد با استفاده از یک پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ نیمه کمی بسامد خوراک، برای یک سال ارزیابی گردید. وزن و قد طبق دستورالعمل&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های استاندارد اندازه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری و نمایه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ توده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ بدنی (Body mass index یا BMI) محاسبه شد. چاقی عمومی، به صورت BMI بزرگ&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__تر از kg/m2 30 و چاقی شکمی به صورت دور کمر بزرگ&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__تر از 88 سانتی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__متر تعریف شد. جهت شناسایی الگو&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های غذایی غالب، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: با استفاده از روش تحلیل عاملی، سه الگوی غذایی غالب شامل الگوی غذایی سالم، الگوی غذایی غربی و الگوی غذایی سنتی در افراد مورد مطالعه شناسایی شد. پس از کنترل اثر عوامل مخدوش کننده، افرادی که در بالاترین پنجک امتیاز الگوی غذایی سالم قرار داشتند، در مقایسه با افراد پایین&rlm__AWT_NOKT_COMMA__ترین پنجک، از شانس کمتری جهت ابتلا به چاقی عمومی (نسبت شانس 28/0 و 95 درصد؛ فاصله&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ اطمینان 14/0 تا 53/0) و چاقی شکمی (نسبت شانس 30/0؛ فاصله&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ اطمینان 16/0 تا 55/0) برخوردار بودند، در حالی که آن&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__هایی که در بالاترین پنجک الگوی غذایی غربی قرار داشتند، از شانس بالاتری جهت ابتلا به چاقی عمومی (نسبت شانس 73/2؛ فاصله&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ اطمینان 46/1 تا 08/5) و چاقی شکمی (نسبت شانس 74/5؛ فاصله&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ اطمینان 99/2 تا 99/10) برخوردار بودند. کنترل اثر سایر متغیر&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مخدوش کننده باعث تضعیف این ارتباط&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها گردید اما حتی پس از کنترل اثر انرژی دریافتی، این ارتباط&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها هم در مورد چاقی عمومی و هم در مورد چاقی شکمی معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار بودند. هر چند که هیچ&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گونه ارتباط معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری بین الگوی غذایی سنتی با چاقی عمومی مشاهده نشد، اما آن&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__هایی که در پنجک سوم این الگو بودند، چه قبل (نسبت شانس 15/2؛ فاصله&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ اطمینان 18/1 تا 90/3) و چه بعد از کنترل اثر متغیرهای مخدوش کننده (نسبت شانس 08/2؛ فاصله&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ اطمینان 09/1 تا 65/3) از شانس بالاتری جهت ابتلا به چاقی شکمی برخوردار بودند. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های این مطالعه حاکی از ارتباط معنی&rlm__AWT_NOKT_COMMA__دار بین الگوهای غذایی غالب با چاقی عمومی و چاقی شکمی در بین زنان معلم تهرانی است. انجام مطالعات آینده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نگر جهت تأیید این یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها پیشنهاد می&rlm__AWT_NOKT_COMMA__شود. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: الگوهای غذایی، چاقی، شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تن&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__سنجی، زنان، تحلیل عاملی، چاقی شکمی.  __AWT_NOKT_COMMA__
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Major dietary patterns, general and central adiposity among female teachers in Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Background: The current study was performed to identify the association between major dietary patterns, general and central adiposity among female teachers in Tehran. Methods: In this cross-sectional study, 486 female teachers aged 40-60 years were selected by multistage cluster random sampling method in Tehran. Usual dietary intakes were evaluated using a semi-quantitative food frequency questionnaire during the past year. Weight and height were measured according to standard protocols. General obesity was defined as body mass index (BMI) ³__AWT_NOKT_COMMA__ 30 kg/m2 and central adiposity as waist circumference > 88 cm. Factor analysis was used to identify major dietary patterns. Findings: By the use of factor analysis, three major dietary patterns were extracted: healthy dietary pattern, western dietary pattern and traditional dietary pattern. Individuals in the upper category of healthy pattern score were less likely to be generally (OR: 0.28__AWT_NOKT_COMMA__ 95% CI: 0.14-0.53) and centrally obese (OR: 0.30__AWT_NOKT_COMMA__ 95% CI: 0.16-0.55), while those in the upper quintile of western pattern had greater odds (for general obesity: OR: 2.73__AWT_NOKT_COMMA__ 95% CI: 1.46-5.08 and for central obesity: OR: 5.74__AWT_NOKT_COMMA__ 95% CI: 2.99-10.99). Controlling for potential confounders attenuated the associations, but even after adjustment for energy intake the associations were significant for both general and central obesity. Although no significant associations were found between traditional dietary pattern and general obesity, those in the third quintile had greater odds of being centrally obese, either before (OR: 2.15__AWT_NOKT_COMMA__ 95% CI: 1.18-3.90) or after (OR: 2.08__AWT_NOKT_COMMA__ 95% CI: 1.09-3.65) control for confounders. Conclusion: This study indicates significant associations between major dietary patterns, general and central adiposity among female teachers in Tehran. Further prospective investigations are required to confirm such associations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احمد اسماعیل‌‌زاده | احمد اسماعيل‌‌زاده
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

لیلا آزادبخت | ليلا آزادبخت
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

محمدرضا خوش‌فطرت | محمدرضا خوش‌فطرت
کارشناس ارشد تغذيه، گروه سياست‌گذاري غذا و تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي کشور، تهران، ايران.
کارشناس ارشد تغذیه، گروه سیاست‌گذاری غذا و تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور، تهران، ایران.

مسعود کیمیاگر | مسعود کيمياگر
گروه تغذيه‌ انساني، دانشکده تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
گروه تغذیه‌ انسانی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-85&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات