تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی مقادیر TSPو PM۱۰ و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI در هوای مناطق مرکزی شهر تهران در سال ۸۵-۸۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در عصر حاضر توسعه روز افزون جوامع شهری و افزایش فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های اقتصادی و صنعتی بدون توجه به ارزیابی اثرات این فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها بر سلامت انسان به عنوان محور توسعه، آلودگی هوای شهرها و مخاطرات ناشی از انتشار آلاینده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مختلف را موجب گردیده است. از طرفی وضعیت بحرانی آلودگی هوای تهران بر کسی پوشیده نیست و با توجه به این که ذرات معلق به عنوان یکی از آلاینده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های اصلی شهر تهران به شمار می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__رود، در این مطالعه غلظت ذرات معلق موجود در هوای آزاد شامل TSP و PM10 و همچنین توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI بر اساس ماه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مختلف نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری مورد بررسی قرار گرفت. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: این مطالعه از ابتدای دی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ماه 84 تا پایان اردیبهشت 85 انجام شد. تعداد 50 نمونه برای TSP با استفاده از پمپ نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیر با حجم زیاد و تعداد 50 نمونه برای PM10 با استفاده از دستگاه لیزری پایش ذرات مدل 107 برداشت شد. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در طول دوره نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری از نظر آلاینده TSP، اسفند&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ماه 1384 با میانگین µ__AWT_NOKT_COMMA__g/m3 63/190 آلوده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین ماه و فروردین 1385 با میانگین µ__AWT_NOKT_COMMA__g/m3 5/118 پاک&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین ماه بود. در طول دوره نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری از نظر آلاینده PM10، دی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ماه 1384 با میانگین µ__AWT_NOKT_COMMA__g/m3 5/66 آلوده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین ماه و فروردین 1385 با میانگین µ__AWT_NOKT_COMMA__g/m3 1/42 پاک&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین ماه گزارش گردید. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI) در طول دوره نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری، در 96 درصد از موارد آلاینده TSP کمتر از حد استاندارد (100 < AQI) و در 4 درصد از موارد آلاینده TSP بالاتر از حد استاندارد (100 > AQI) قرار داشت. بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI) در طول دوره نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری، در 98 درصد از موارد آلاینده PM10 در کمتر از حد استاندارد (100 < AQI) و در 2 درصد از موارد آلاینده PM10 بالاتر از حد استاندارد (100 > AQI) به دست آمد.  __AWT_NOKT_COMMA__ واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: آلودگی هوا، تهران، ذرات معلق، شاخص کیفیت هوا.  __AWT_NOKT_COMMA__
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Studying the TSP and PM10 Measurements and Description of the Air Quality According to the Air Quality Index (AQI) in the Central Parts of Tehran City in 2005-2006
چکیده انگلیسی مقاله Background: Contemporary development of growing urban communities and increasing the economical and industrial activities in the current century without paying attention to assess the effect of these activities on human health, as the axis of the development, is caused urban air pollution and risks from different pollutant emissions. Tehran air pollution has received considerable media coverage in the recent years. Since particulate matter (TSP and PM10) is one of the most important pollutants in this city, a study was conducted to assess TSP and PM10 concentrations and to make a qualitative assessment of air using the Air Quality Index (AQI), with TSP and PM10 sampling both on a daily and monthly basis. Methods: Tehran University was considered as the study area from December 2005 to May 2006. In order to determine the amount of TSP and PM10, 50 samples were taken as follows: for TSP with high volume sampler and 50 samples and for pm10 with laser dust monitor model 107 apparatus. __AWT_NOKT_COMMA__ __AWT_NOKT_COMMA__ __AWT_NOKT_COMMA__ __AWT_NOKT_COMMA__ Findings: According to results of this study: Esfand (February) with the average 190.63 µ__AWT_NOKT_COMMA__g/m3 was the most polluted month in terms of TSP and Farvardin (March) with the average 118.5 µ__AWT_NOKT_COMMA__g/m3 was the cleanest month. Day (December) with the average 66.5 µ__AWT_NOKT_COMMA__g/m3 was the most polluted month in terms of PM10 and Farvardin (March) with the average 42.1 µ__AWT_NOKT_COMMA__g/m3 was the cleanest month. Conclusion: According to the Air Quality Index (AQI), in 96% of the samples TSP was below 100 (AQI < 100) and in the remaining 4%, AQI was above 100 (AQI > 100). In 98% of the samples the Air Quality Index (AQI) for PM10 was below 100 (AQI < 100) and in the remaining 2%, AQI was above 100 (AQI > 100).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Air Pollution, Tehran, Particulate Matter, Air Quality Index

نویسندگان مقاله کاظم ندافی | کاظم ندافي
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

رامین نبی‌زاده | رامين نبي‌زاده
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

شاهرخ نظم‌آرا | شاهرخ نظم‌آرا
کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي، تهران، ايران.
کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران.

حشمت‌اله نورمرادی | حشمت‌اله نورمرادي
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

فاضل محمدی مقدم | فاضل محمدي مقدم
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-86&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات