تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارتباط دریافت گوشت قرمز با سندروم متابولیک و غلظت CRP پلاسما در زنان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اگر چه مصرف گوشت قرمز با شیوع دیابت مرتبط است، اما برای نشان دادن وجود ارتباط بین دریافت گوشت قرمز و سندرم متابولیک و التهاب، اطلاعات کمی در دست است. هدف مطالعه حاضر مشخص کردن ارتباط بین دریافت گوشت قرمز، سندرم متابولیک و غلظت در گردش CRP به عنوان یک مقیاس التهاب سیستماتیک می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این مطالعه مقطعی 482 زن معلم تهرانی با سن 60-40 سال مورد مطالعه قرار گرفتند و برای ارزیابی دریافت گوشت قرمز از FFQ استفاده شد. اندازه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های آنتروپومتریک، فشار خون، گلوکز ناشتا خون، پروفایل&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های لیپیدی و غلظت CRP پلاسما مطابق روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های استاندارد ارزیابی شد. سندرم متابولیک به وسیله برنامه بین&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__المللی آموزش کلسترول راهنمای ATP III پیشنهاد شده بود. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: میانگین و خطای معیار دریافت گوشت قرمز0/4 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 9/45 گرم در روز  __AWT_NOKT_COMMA__بود. بعد از کنترل آماری عوامل اغتشاش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گر میانگین هندسی غلظت CRP پلاسما در بین هر یک از پنجک&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها 46/1، 66/1، 73/1، 89/1 و 04/2 میلی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گرم در لیتر بود.* در مدل&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های خام، افراد در پنجک بالای دریافت گوشت قرمز، ارتباط قوی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__تری را از نظر وجود سندرم متابولیک در مقایسه با افرادی که در پنجک پایین قرار داشتند، نشان دادند (01/0 > p-trend، 38/4-24/1CI: %95؛ 33/2: OR). این ارتباط بعد از تنظیم و تعدیل عوامل مغشوش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گر نیز باقی ماند (01/0 < p-trend 01/4, 18/1:CI 15/2:OR). تعدیل CRP بر این ارتباط اثری نداشت (01/0>__AWT_NOKT_COMMA__p-trend 98/3- 16/1: __AWT_NOKT_COMMA__CI 06/2: OR). نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: به طور کلی افزایش مصرف گوشت قرمز به صورت مقطعی با افزایش خطر سندرم متابولیک و التهاب ارتباط دارد. مطالعات آینده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نگر برای تأیید این یافته مورد نیاز است. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: گوشت قرمز، التهاب، سندروم متابولیک، زنان.  __AWT_NOKT_COMMA__
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Relationship of Red Meat Intake with Metabolic Syndrome and CRP Plasma Concentration in Women
چکیده انگلیسی مقاله Background: Although red meat consumption is related to the prevalence of diabetes, few data are available showing the relationship between red meat intake, inflammation, and metabolic syndrome. The study aimed to identify the association between the red meat intake, metabolic syndrome, and circulating concentration of C-reactive protein (CRP) as a surrogate measure of inflammation. Methods: In a cross-sectional study of 482 female teachers aged between 40 and 60 years old from Tehran, a FFQ was used to assess the red meat intake. Anthropometric measures, blood pressure, fasting plasma glucose, lipid profiles, and plasma CRP concentrations were evaluated according to the standard methods. Metabolic syndrome was defined as recommended by National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines. Findings: The mean (mean ±__AWT_NOKT_COMMA__ SEM) red meat intake was 45.9 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 3.0 g/d. After statistically controlling for potential confounders, geometric, mean plasma, CRP concentrations across increasing quintile categories of red meat intake were 1.46, 1.66, 1.73, 1.89 ±__AWT_NOKT_COMMA__ 1.89, and 2.03 mg/L (P- trend <__AWT_NOKT_COMMA__ 0.01). In the crude model, individuals in the top quintile of red meat intake had greater odds of having metabolic syndrome compared to those in the bottom quintile [odds ratio (OR): 2.33__AWT_NOKT_COMMA__ 95% CI: 1.24, 4.38, P-trend <__AWT_NOKT_COMMA__ 0.01]. This association remained significant even after adjustment for potential confounders (OR, 2.15__AWT_NOKT_COMMA__ CI, 1.18, 4.01__AWT_NOKT_COMMA__ P-trend <__AWT_NOKT_COMMA__ 0.01). Adjustment for CRP did not affect this association (OR, 2.06__AWT_NOKT_COMMA__ CI, 1.16, 3.98__AWT_NOKT_COMMA__ P-trend <__AWT_NOKT_COMMA__ 0.01). Conclusion: In conclusion, increased red meat consumption is cross-sectioned associated with greater risk of metabolic syndrome and inflammation. Further prospective investigations will be needed to confirm this finding. Key Words: Red Meat, Inflammation, Metabolic Syndrome, Women  __AWT_NOKT_COMMA__
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله لیلا آزادبخت | ليلا آزادبخت
دانشيار، گروه تغذيه، دانشكده‌ بهداشت و مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
دانشیار، گروه تغذیه، دانشکده‌ بهداشت و مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

صنم فرجیان | صنم فرجيان
دانشجوي کارشناسي، گروه تغذيه، دانشكده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی، گروه تغذیه، دانشکده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

فرزانه برک | فرزانه برک
دانشجوي کارشناسي، گروه تغذيه، دانشكده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی، گروه تغذیه، دانشکده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

مریم میر آقاجانی | مريم مير آقاجاني
دانشجوي کارشناسي، گروه تغذيه، دانشكده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشجوی کارشناسی، گروه تغذیه، دانشکده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

نضال صراف زادگان | نضال صراف زادگان
استاد، دانشکده پزشکي و پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
استاد، دانشکده پزشکی و پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

احمد اسماعیل زاده | احمد اسماعيل زاده
دانشيار، گروه تغذيه، دانشكده‌ بهداشت و مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشیار، گروه تغذیه، دانشکده‌ بهداشت و مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-87&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات