تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی وآنالیز وضعیت ارگونومی کارگران درگیر با حمل دستی کالا در صنایع لبنیات
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از عوامل نگران کننده بهداشت و سلامت در هر جامعه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. یکی از اصلی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین علت اختلالات اسکلتی عضلانی را می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__توان وضعیت و شرایط نامطلوب کاری نام برد. هدف از این مطالعه برآورد شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آنالیز وضعیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ &zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای بدنی در حین کار&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__کارگران درگیر با حمل دستی کالا در صنعت لبنیات بود. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کاری&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ 50 نفر (26 نفر گروه 1و 24 نفر گروه 2) از کارگران شاغل مرد در صنایع پخش لبنیات در سال 1388 مورد مشاهده قرار گرفت. از پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه نوردیک (Nordic) جهت برآورد شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و از روش(Ovako Working posture Analyzing System) OWAS جهت آنالیز وضعیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های ارگونومی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ کاری و اطلاعات با نرم افزارآماری SPSS تجزیه وتحلیل شد. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها نشان می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دهد شیوع وضعیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های بدنی آسیب زننده به سیستم اسکلتی عضلانی در این حرفه بالا است به گونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای که43 نفر (86 درصد) از کارگران مورد بررسی از اختلالات کمر، 22 نفر (44 درصد) از اختلالات شانه،33 نفر (66 درصد) از اختلالات زانو و 14 نفر (28 درصد) از اختلال در مچ دست بیش از 24 ساعت در یک سال شکایت داشتند. به طور میانگین 82/22 درصد از وضعیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های ارگونومی کاری کارگران نیاز به اصلاح داشت (نمره&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های 3، 4 در مقیاس OWAS). نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: با توجه به این که وضعیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های ارگونومی نامطلوب و اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران مورد بررسی بالا بود، اجرای مداخلات ارگونومی (فنی و مدیریتی)، تدابیر پیشگیری وبرنامه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های آموزشی نسبت به کارگران در این صنایع امری ضروری به نظر می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__رسد. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ کلیدی: وضعیت ارگونومی، حمل دستی کالا، صنعت لبنیات __AWT_NOKT_COMMA__
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The prevalence of musculoskeletal disorders and analyzing the ergonomic status of workers involved manually carrying goods in the dairy industry
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today, the prevalence of musculoskeletal disorders is one of the health issues of concern in any society. One of the main causes of musculoskeletal disorders and conditions can be named unpleasant working conditions. The aim of this study was to report the prevalence of musculoskeletal disorders including working postures and lifting-related musculoskeletal disorders among workers of distributing dairy products in Isfahan. Methods: The working posture of dairy products workers (n=50) were observed and recorded in 2009. The Nordic questionnaire was used to estimate the prevalence of musculoskeletal disorders. The Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) and SPSS software were used to data analyses. Findings: Results showed the prevalence of working postures that were harmful to the musculoskeletal system was high. The prevalence of low back pain, shoulder disorders, knee disorders and wrist disorders for more than 24 hours in the past 12 months were 86%, 44%, 66% and 28%, respectively. An average of 22.82 % of working posture was classified in action category 3, 4 which needed to improve. Conclusions: Noting poor ergonomics conditions and high musculoskeletal disorders in workers, the implementation of interventions ergonomics (technical and managerial), prevention and training programs for workers in these industries seems essential.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان اله حبیبی | احسان اله حبيبي
دانشيار، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
دانشیار، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

سیف اله غریب | سيف اله غريب
کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

مهناز شاکریان | مهناز شاکريان
کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

اکبر حسن زاده | اکبر حسن زاده
مربي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اصفهان، اصفهان، ايران.
مربی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-88&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات