تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموز در زنان با و بدون سابقه سقط جنین در شهرستان ایلام
چکیده فارسی مقاله مقدمه: توکسوپلاسموز از بیماری&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های انگلی مشترک بین انسان و دام با گسترش جهانی است با خوردن گوشت نپخته یا کم پخته حاوی کیست و آب آلوده به کیست یا از طریق مادرزادی از مادری که عفونت اکتسابی در طی حاملگی داشته باشد انتقال می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__یابد.هدف از این مطالعه تعیین وضعیت سرواپیدمیولوژیک زنان با سابقه و بدون سابقه سقط جنین مکرر نسبت به عفونت توکسوپلاسموز در شهرستان ایلام می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__باشد. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در این مطالعه مورد&ndash__AWT_NOKT_COMMA__ شاهدی 122 نفر از زنان مراجعه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__کننده به درمانگاه زنان بیمارستان مصطفی خمینی ایلام به روش نمونه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری تصادفی ساده در دو گروه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__، مورد با سابقه سقط جنین 63 نفر (7/51 درصد) و شاهد بدون سابقه سقط جنین 59 نفر (3/48 درصد) از نظرتیترآنتی بادیIgG و IgM علیه توکسوپلاسموز به روش ELISA مورد بررسی قرار گرفتند . پرسش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای جهت گردآوری کلیه اطلاعات مورد نیاز از هر گروه تکمیل گردید. د&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__اده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها توسط نرم افزار SPSS و تست&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مجذور کای، مان ویتنی و T استیودنت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت . یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__: از نظر تیتر آنتی بادی IgG علیه توکسوپلاسما در گروه مورد 42نفر (7/66 درصد) مثبت و 21 نفر (3/73 درصد) منفی بودند و این نسبت در گروه شاهد 27 نفر (8/45 درصد) مثبت و 32 نفر (2/54 درصد) منفی بود. این تفاوت از نظر آماری با (02/0P<__AWT_NOKT_COMMA__) معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار شد&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__. از نظر تیتر IgM علیه توکسوپلاسما در گروه مورد 35نفر (6/55 درصد) مثبت و 28 نفر (4/44 درصد) منفی و نسبت به گروه شاهد 2نفر (4/3 درصد) مثبت و 57 نفر (6/96 درصد) منفی مشاهده گردید&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__. این تفاوت نیز با (0001/0P<__AWT_NOKT_COMMA__) معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار بود. بین تعداد دفعات سقط جنین و تیتر آنتی بادی با (001/0P<__AWT_NOKT_COMMA__) برای IgM و 03/0P<__AWT_NOKT_COMMA__ برای IgG تفاوت آماری معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری وجود دارد. بین نحوه طبخ گوشت و تیتر آنتی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__بادی تفاوت آماری معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__دار نیز مشاهده شد ( 03/0P<__AWT_NOKT_COMMA__ برای IgG و 002/0P<__AWT_NOKT_COMMA__ برای IgM). نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__:. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های غربالگری سرولوژیک برای مدیریت و روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پیشگیری از عفونت و آلودگی دوران بارداری همراه با آموزش بهداشت توصیه می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شود. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: سقط جنین، توکسوپلاسموز، آنتی بادی، حاملگی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Seroepidemiological assessment of toxoplasmosis in women with and without abortion history in Ilam
چکیده انگلیسی مقاله Background: Toxoplasmosis is a world wide parasitic disease infecting human by Oocyst, tissue cyst or tachyzoites in raw meat, water or congenitally during pregnancy. Toxoplasmosis can cause abortion in pregnant women. The current seroepidemiological study was designed to assess toxoplasmosis in pregnant women with or without the history of abortion. Methods: In a case&ndash__AWT_NOKT_COMMA__control study the antibody titer to toxoplasmosis in 122 pregnant women admitted to hospitals in Ilam were analyzed using ELISA. 63 individual (51.7%) who had history of repeated abortion were placed in case and 59 (48.3%) with no history of abortion as control group. A questionnaire was completed for each person included in the study. Findings: 66.7 % of those in case group was IgG positive while only 45.8% in control group showed IgG titer above the cut off. 55.6 % of patients in case group and only 3.4 % in control group were IgM positive. The difference between IgG and IgM titer in case and control group was statistically significant (P=0.02 and P=0.001, respectively). The correlation between frequency of abortion and mean antibody titer was statistically significant for IgM(P=0.001) and IgG (P= 0.003). There was a significant correlation between the meat cooking method and IgM and IgG antibody titer against toxoplasma (P=0.03). Conclusion: Toxoplasmosis is one of the most important zoonotic diseases causing abortion during pregnancy, particularly in Ilam where agriculture and farming are most commonly practiced. Seroepidemiologic assessment can help to detect and manage the disease in pregnant women.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Abortion, Toxoplasmosis , Antibody , pregnancy.

نویسندگان مقاله مرتضی حسین زاده | مرتضي حسين زاده
مربي، گروه ايمونولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران.
مربی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

افرا خسروی | افرا خسروي
دانشيار، گروه ايمونولوژي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران.
دانشیار، گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

بهاره کلانتری | بهاره کلانتري
پزشک عمومي، گروه باليني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران.
پزشک عمومی، گروه بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

لیلا شیدل زاده | ليلا شيدل زاده
پزشک عمومي، گروه باليني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران.
پزشک عمومی، گروه بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

رضا رنجبر | رضا رنجبر
دانشيار، مرکز تحقيقات بيولوژي مولکولي، دانشگاه علوم پزشکي بقيه‌اله، تهران، ايران.
دانشیار، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-89&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات